دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نجمه میان ابادی، ۱۳۹۰

ضابطه‌ی فقهی لهو و لعب در اندیشه‌ی فقه‌های معاصر

چکیده لهو ولعب قاعده ای فقهی است که از اجمال مفهومی ومصداقی رنج می برد وبیشترین کاربرد را در بحث مکاسب محرمه دارد ؛ که به طور مختصر درخرید وفروش الات لهو وغنا آمده است . گسترش روز افزون استفاده انسانها از مصادیق لهو ،مانند آهنگها وآوازها وانواع بازی ها از طرفی وابهام در این قاعده ودایره شمول آن از طرف دیگر ،نیاز شدید به بررسی این موضوع را اشکار می سازد . لهو مفهومی کلی است که در آیات وروایات زیادی به آن اشاره شده است وهر کاری که انسان را از مقصد اصلی زندگی وخدا غافل کند را شامل می شود که گاه مباح ،مستحب ، مکروه و هر گاه که به واجبات اسیب بزند ،حرام است . با توجه به نسبی بودن مفهوم لهو حرام ؛ تعیین ضابطه برای بدست آوردن مصادیق آن کاری غیر ممکن است پس مصادیق ذکر شده در روایات را به عنوان مصداقهای قطعی در نظر می گیریم . در روایات از غنا، موسیقی قمار ،افسانه های گمراه کننده وخرافات به عنوان مصداق لهو حرام نام برده شده است .در مواردی نیز به شعبده رقص کف زدن دروغ وغیبت اشاره شده است . لازم به ذکر است که مصادیق لهو نیز عام بوده وباید شرایطی را دارا باشد تا عنوان لهو حرام پیدا کنند که به این شرایط در پایان نامه پیش رو پرداخته شده است . البته نیاز به تحقیق بیشتر در این حوزه هنوز کاملا احساس می شود.

کلیدواژه‌ها: لهو ولعب ،غنا ؛قمار ،فقها ،اآیات وروایات