دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محترم عربشاهی، ۱۳۹۷

بررسی فقهی و حقوقی مال ویژه زنان

یکی از اصول مسلّم در آیین اسلام، حرکت و کرامت انسان است. جان، مال، آبرو، عقیده و رأی آدمی همه حرمت دارند و باید همواره این حریم پاس داشته شود. در حرمت و کرامت انسان، هیچ تفاوتی بین زن و مرد نیست و در فرهنگ اسلامی، زن و مرد به عنوان مخلوقات خدا و مورد عنایت ویژة اویند. افتخار نظام حقوقی اسلام آن است که از همان ابتدا زنان را دارای حقوق اقتصادی، سیاسی، خانوادگی، قضایی، عبادی شناخته است و با در نظر گرفتن مهریّه، نفقه و...حقوق مادّی و معنوی، زن را در نظام خانواده تأمین ساخته است؛ زیرا از دیدگاه اسلام، تفاوتی در حقیقت و ماهیّت زن و مرد نیست. در آیات قرآنی نیز هرگاه از کمالات و ارزش‌های والای انسانی سخن به میان می‌آید، زنان را نیز همدوش مردان مطرح می‌کند. بحث حقوق زن و خانواده با چند آسیب روبرو است که نگاه فرد محوری و تساوی طلبانه بعضی نظریات از جمله این آسیب‌هاست و فقه توان حل این مشکل را داراست. با یک نگاه تطبیقی به حقوق زن و خانواده به این نتیجه می‌رسیم که برخی نگاه فرد محوری دارند، این نگاه فردمحور شامل نگاه مردسالارانه یا رویکرد دفاع از حقوق زنان است. نگاه مرد سالارانه، مرد را محور تمام قوانین می‌داند، گوئی که تنها برای وی قانون می‌نویسد. در سیستم فرهنگی ما نیز گاهی این نگاه دیده می‌شود،‌ مثلاً در برخی مکان‌های تفریحی برای اینکه مردان گناه نکنند خانم‌ها را از حضور در این مکان منع می‌کنند. معلوم است که با این نگاه حقوق زن تعریف دیگری پیدا می‌کند. بر عکس، گاهی زن در کانون توجه و محور همه برنامه‌ها قرار می‌گیرد که هیچکدام از این نگاه با دیدگاه اسلام سازگاری ندارد. در حال حاضر در حقوق داخلی خودمان برخی از قوانین با نگاه فرد محور تنظیم شده است.

کلیدواژه‌ها: فقه و حقوق، حقوق مالی زنان، برابری و مساوات، حقوق مادی و معنوی.

M.A. Thesis:

Jurisprudential and legal survey of women's property

One of the undisputed principles in the religion of Islam is the movement and dignity of man. John, the property, honor, belief, and vote of a person all respect and should always protect this privacy. In the dignity and dignity of man, there is no difference between men and women, and in the Islamic culture, men and women, they are seen as the creatures of God and their specialty. The honor of the legal system of Islam is that from the very beginning, women have economic, political, family, judicial, worship rights, and, taking into account the dowry, alimony and ... material and spiritual rights, has provided women in the family system. Because, from the point of view of Islam, there is no difference in the truth and nature of men and women. In the Qur'anic verses, whenever one speaks of the supreme humankind's perfections and values, women are also sympathetic to men. The discussion of the rights of women and the family is fraught with a number of injuries, with a persistent, persuasive view of some of the views, including these injuries, and jurisprudence is capable of solving this problem. With a comparative look at the rights of women and the family, we conclude that there are some pivotal attitudes, a person-centered approach that includes a patriarchal perspective or an approach to defending women's rights. The male-headed look considers man as the centerpiece of all the laws, as if he only wrote law to him. Sometimes this look is seen in our cultural system, for example, in some places of recreation, so that men do not sin, they prohibit women from staying in these places. It turns out that with this look, women's rights find another definition. On the contrary, sometimes women are at the center of all programs, and none of these looks consistent with Islam's view. Currently, in our domestic law, some rules are set with a person-centered look. .

Keywords: jurisprudence and rights, women's financial rights, equality and equity, material and moral rights.