دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی نورابادی، ۱۳۹۶

ارایه الگوریتم زمانبندی فرآیندها در رایانش ابری با استفاده از هوش جمعی

چکیده رایانش ابری مدل رایانشی بر پایه شبکه‌های رایانه‌ای مانند اینترنت است که الگویی تازه برای عرضه، مصرف و تحویل خدمات رایانشی با به‌کارگیری شبکه ارائه می‌کند. «رایانش ابری» از ترکیب دو کلمه رایانش و ابر ایجادشده است. ابر در اینجا استعاره از شبکه یا شبکه‌ای از شبکه‌های وسیع مانند اینترنت است که کاربر معمولی از اتفاق که در پشت‌صحنه آن می‌افتد اطلاع دقیقی ندارد، در نمودارهای شبکه‌های رایانه‌ای نیز از شکل ابر برای نشان دادن شبکه اینترنت استفاده می‌شود. هدف اصلی در استفاده از محاسبات ابری، کاهش هزینه برای استفاده از منابع هست و منابع محاسباتی در سیستم‌های محاسبات ابری، به‌عنوان ماشین‌های مجازی ارائه می‌شوند؛ بنابراین هر درخواستی که از طرف کاربران به ارائه‌دهندگان خدمات فرستاده شود بخشی از منابع آن‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. هدف زمانبندی منابع این است کدام ماشین مجازی به کدام کاربر تعلق بگیرد این‌که با چه روشی انتخاب کنیم سبب به وجود آمدن الگوریتم‌های زمانبندی می‌شود. هر الگوریتم معیاری خاصی برای انتخاب دارد. برای حل مسئله مربوط به زمانبندی در ماشین‌های مجازی و در حوزه محاسبات ابری، یک رویکرد زمانبندی منبع ماشین مجازی انطباقی جدید بر اساس مکانیزم حراج با در نظر گرفتن فاکتورهای چندگانه شبکه‌ای شامل پهنای باند و سررسید حراج ارائه خواهد شد. در اولین گام، ترتیب دهی مشتری‌ها بر اساس مهلت رقابت انجام می‌شود. در گام دوم، گروه مشتری‌ها بخش‌بندی شده و منابع ماشین مجازی موردنظر بر اساس هزینه‌های کمینه ارائه‌دهنده‌های خدمات ابری، پیکربندی می‌شود. درنهایت، قیمت نهایی می‌تواند با استفاده از در نظر گرفتن سطوح پولی متوسط و سطوح پولی رقابتی بیان شود، ازاین‌رو درخواست وظایف مشتری‌ها می‌تواند با استفاده از منابع ماشین مجازی داده‌شده کامل شود. نتایج آزمایشگاهی شبیه‌سازی‌ها نشان می‌دهد که رویکرد پیشنهادی می‌تواند به‌صورت مؤثر کیفیت خدمات محیط ابری، سود برای ارائه‌دهندگان خدمات ابری و نرخ کاربرد منابع ماشین مجازی را بهبود دهد.

کلیدواژه‌ها: محاسبات ابری، ماشین مجازی، ماشین حراج، تئوری صف‌بندی

M.A. Thesis:

The process of scheduling algorithm in a cloud computing by the collective of intelligence

Abstract Cloud computing is a computational model based on computer networks such as the Internet, which provides aش new model for the delivery, consumption, and delivery of computing services through network deployment. Cloud computing is a combination of two words of computing and cloud computing. The cloud here is a metaphor of a grid or network of vast networks such as the Internet, which is an ordinary user of precisely what happens behind it. In computer network graphs, the cloud is also used to represent the Internet. The main purpose of using cloud computing is to reduce the cost of using resources, and computing resources in cloud computing systems are presented as virtual machines; therefore, any request sent by users to service providers will be part of their resources. . The purpose of the resource scheduling is to which virtual machine belongs to which user to choose. Which method makes scheduling algorithms available. Each algorithm has a specific criteria for selection. To solve the scheduling problem in virtual machines and in the cloud computing, a new adaptive virtual machine virtualization scheduling approach based on the auction mechanism will be presented, taking into account multiple network factors including bandwidth and auction maturity. In the first step, customers are arranged according to the competition deadline. In the second step, the client group is segmented and the virtual machine resources are configured based on the minimum costs of cloud service providers. Ultimately, the final price can be expressed by taking into account the average monetary levels and competitive monetary levels, so requesting customer tasks can be completed using the given virtual machine resources. The experimental results of simulations show that the proposed approach can effectively improve the quality of cloud services, the benefit for cloud serviceproviders, and the rate of utilization of virtual machine resources

Keywords: cloud computing, virtual machine, auction car, queuing theory