دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حامد مطلبی، ۱۳۹۶

بررسی تطبیقی مسولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه

شخصیت انسان در دوره‌ی طفولیت تدریجاً کمال می‌یابد. انعطاف‌پذیری و قابلیت اصلاح رفتار اطفال و نوجوانان معارض با قانون مقتضی اجتناب از برچسب مجرمانه، اتخاذ تدابیر تأمینی و تربیتی و تعیین حداقل سن منطقی برای مسئولیت آنان است. سهم فقه اسلامی از این منبع جوشان بسیار بوده است و حتی پس از گذشت قرنهای متمادی و بحث های وسیع، علمایی که هر کدام اسطوره های علم و معرفت و کمال بوده و خواهند بود در بسیاری از مباحث، بازهم طراوات و تازگی را برای تحقیق و پی جویی دارند یکی از این موضوعات بلوغ و سن مسئولیت کیفری می باشد که سعی شده است در این پژوهش در جهت بررسی تطبیقی مسئولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه به بررسی حدود مسئولیت کیفری کودکان و تفکیک کودکی از بزرگسالی و سن مسئولیت کیفری از دیدگاه حقوق اسلام خواهیم پرداخت چرا که حقوق اسلام به عنوان منبع اساسی قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی نیز در اصل چهارم بر این مطلب تصریح کرده است مطالب این پژوهش در چهار فصل ارائه می گردد که در فصل اول به کلیات و در فصل دوم به مفاهیم و تعاریف آنها پرداخته می شود. در فصل سوم به بررسی مسئولیت کیفری صغار و جایگاه بلوغ در فقه و بررسی فقهی سن مسئولیت کیفری پرداخته شده که در آن به توضیح و تشریح مسائل پرداخته شده است. در فصل چهارم، بررسی مسوولیت کیفری صغار در مذاهب پنجگانه مورد بررسی قرار گرفته است. در گام آخر نتیجه گیری از کلیه مطالب به عمل آمده و در پایان نیز به ارائه پیشنهادها و راهکارها در زمینه این تحقیق پرداخته شده است لذا با عنایت به اهمیت موضوع مسئولیت کیفری صغار، بلوغ و سن مسئولیت کیفری، سعی بر آن گردیده که در ارائه مطالب این پایان نامه، حدالامکان از کلی گویی و پیچیدگی بحث ها خودداری شود و تا ضمن رعایت حالت انسجام و پیوستگی، خواننده محترم در پایان بحث بتواند به جمع بندی و استنتاج لازم نائل آید.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت کیفری، صغار، بلوغ، سن، مذاهب پنجگان

M.A. Thesis:

A comparative study of the criminal responsibility of minors in schools five

The personality of the human being gradually becomes infectious in the course of childhood. Flexibility and the ability to modify the behavior of children and adolescents in conflict with applicable law to avoid criminal tagging, to take care and education measures, and to determine the minimum age for their responsibility. The contribution of Islamic jurisprudence has been a source of this boisterous source, and even after centuries and broad discussions, scholars, each of which are the myths of knowledge and knowledge, have been and will be, in many respects, refreshed and new to research and One of the issues of maturity and age is criminal responsibility In this study, we tried to study the comparative nature of the criminal responsibility of minorities in the five religions to examine the scope of the criminal responsibility of children and the separation of a child from adulthood and the age of criminal responsibility from the point of view of Islamic law, because the rights of Islam as the main source of the Islamic Penal Code Iran, and the fourth constitution states that the contents of this research are presented in four chapters, the general chapter in the first chapter, and the second chapter deals with their concepts and definitions. In the third chapter, the criminal responsibility and the status of puberty in jurisprudence and jurisprudential review of the age of criminal responsibility have been discussed, in which the issues are described and described. In chapter four, the investigation of the criminal responsibility of Children in five religions has been investigated. At the last step, conclusions were drawn from all the materials and in the end, they were presented with suggestions and solutions in this research. Therefore, considering the importance of the issue of criminal responsibility for mourning, maturity and age of criminal responsibility, it has been tried to present in the presentation The content of this thesis is limited to the generalization and complexity of the discussions, and while respecting the state of cohesion and continuity, the respected reader at the end of the discussion will be able to conclude and conclude.

Keywords: criminal responsibility, minority, puberty, age, five religions