دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ملیحه کسرایی فر، ۱۳۹۶

نقش سبک های فرزند پروری بر کمال گرایی وخودنظم دهی ورزشی دانش آموزان ورزشکار

عملکرد مطلوب در ورزش حاصل ترکیبی از توانایی‌های تکنیکی، تاکتیکی، جسمانی و روان‌شناختی می‌باشد. کمبود هر یک از این توانایی‌ها مانع پیشرفت ورزشکار خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر نقش سبک‌های فرزند پروری (سبک اقتداری، استبدادی و سهل گیر) بر کمال‌گرایی وخودنظم دهی ورزشی دانش آموزان ورزشکار بود. این پژوهش کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، روش اصلی پژوهش توصیفی – پیمایشی بود. جامعه آماری شامل 300 نفر دانش آموزان دختر ورزشکار دبیرستانی در سال 1396 بود که با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی، 200 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب گردید. ابزار گردآوری اطلاعات این تحقیق شامل پرسشنامه شیوه‌های فرزند پروری بامریند، پرسشنامه کمال‌گرایی هیل، پرسشنامه خودتنظیمی ریان و کنل بود. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 22 انجام شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی (جدول توزیع فراوانی مطلق، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون کولموگروف- اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده‌های جمع‌آوری‌شده، آزمون تحلیل واریانس یک‌طرفه و آزمون توکی استفاده شد. نتایج تحلیل داده نشان داد که سبک فرزند پروری سهل گیر در کمال‌گرایی ورزشی دانش آموزان دختر ورزشکار بیشترین نقش را داشت. بین سبک اقتداری، استبدادی تفاوتی مشاهده نشد (p>0.05). سبک فرزند پروری اقتداری در خود نظم دهی ورزشی دانش آموزان دختر ورزشکار کمترین نقش را دارد. بین سبک‌های استبدادی و سهل گیر تفاوتی مشاهده نشد (p>0.05). تقریبـاً تمام تحقیقات قبلی که درزمینه? متغیرهای این تحقیق انجام‌شده است بر این امر تأکید می‌نماید کـه شیوه‌های فرزند پروری ازجمله مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر احسـاس کفایـت و خودباوری کودکـان است. بنابراین شیوه‌های فرزند پروری می‌تواند یکی از عوامل مؤثر بر فرایندهای کمال‌گرایی و خودتنظیمی بـوده و نیز بر موفقیت ورزشی مؤثر باشد. همچنین تحقیقات پیشین حاکی از آن است که خودتنظیمی بـر موفقیت در همه امور زندگی تأثیر دارد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش شایسته است والدین را آگاه نمود و سبک صحیح فرزند پروری را به‌صورت جزوه، کارگاه آموزشی، جلسات خاص و غیره به آن‌ها آموزش داد.

کلیدواژه‌ها: سبک‌های فرزند پروری، کمال‌گرایی، خود نظم دهی

M.A. Thesis:

The effect of parenting styles on sport perfectionism and self-regulation in athlete students

Desirable performance in sport is a combination of technical, tactical, physical and psychological abilities. The lack of any of these abilities will prevent the athlete's progress. The purpose of this study was to investigate the role of parenting styles (authority style, dictatorship and inefficiency) on perfectionism and self-regulation of athletic students. This research was applied and based on the nature and method, the main method of research was descriptive - survey. The statistical population consisted of 300 female high school female athletes in 1396, using random sampling, 200 subjects were selected as sample. The data gathering tool was a questionnaire of Bamerind's child-rearing practices, Hill's perfectionism inventory, Ryan and Conel's self-regulation questionnaire. Data analysis was performed using SPSS software version 22. In this research, descriptive statistics (absolute frequency distribution, percentage, mean and standard deviation), and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test) were used to examine the normality of collected data, one-way variance analysis and Tukey's test. The results of the data analysis showed that the easy parenting style had the highest role in sport perfectionism among athlete female students. There was no difference between authoritarian style and authoritarianism (p> 0.05). Adolescent parenting style has the least role in sport discipline of athlete female students. There was no difference between tyranny and attitudes (p> 0.05). Almost all previous studies that have been conducted on the variables of this research emphasize that parenting practices are among the most important factors influencing children's sense of adequacy and self-confidence. Therefore, parenting practices can be one of the factors affecting perfectionism and self-regulation processes and also affect the athletic performance. Previous research also suggests that self-regulation affects success in all matters of life. Based on the results obtained from this study, it is desirable to inform parents and educate them about the correct child-rearing style, such as pamphlets, workshops, special sessions, etc.

Keywords: Parenting styles, Perfectionism, Self-regulation