دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: جعفر اسماعیلی نیا، ۱۳۹۶

بررسی تاثیر طرفداری کارکنان و حمایت سازمانی ادراک شده بر جاسازی شغلی و تمایل به ترک خدمت در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر طرفداری از کارکنان و حمایت سازمانی ادراک‌شده بر جاسازی شغلی و تمایل به ترک خدمت در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده¬ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت آب و فاضلاب روستایی استان خراسان رضوی به تعداد 485 نفر می‌باشد که با استفاده از جدل مورگان تعداد 214 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه¬گیری در این پژوهش، روش نمونه¬گیری ساده می‌باشد. جهت گردآوری داده¬ها از پرسشنامه حمایت سازمانی، طرفداری از کارکنان، جاسازی شغلی و قصد ترک خدمت اگونداز (2016) استفاده شده است. جهت تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوا استفاده شد. همچنین پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ (طرفداری از کارکنان «86/0»، حمایت سازمانی «81/0»، جاسازی شغلی «82/0» و قصد ترک خدمت «82/0») ارزیابی شد. یافته¬ها نشان می¬دهد که: 1) بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و جاسازی شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (55/0r=).2) بین حمایت سازمانی ادراک‌شده و قصد ترک خدمت رابطه منفی معناداری وجود دارد (37/0- r=). 3) بین طرفداری از کارکنان و جاسازی شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد (48/0r=). 4) بین طرفداری از کارکنان و قصد ترک خدمت رابطه منفی معناداری وجود دارد (37/0-r=).

کلیدواژه‌ها: : طرفداری از کارکنان، حمایت سازمانی، جاسازی شغلی، قصد ترک خدمت

M.A. Thesis:

Investigatjon the Effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in Rural Water and Wastewater Company Khorasan Razavi

The present study examine the effect of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turnover intention in rural water and wastewater company Khorasan Razavi. The method of the research is descriptive and the type is correlation. The population consisted of all employees in rural water and wastewater company Khorasan Razavi (485 persons) that 214 peoples were selected using Krejcie and Morgan table.That sample was selected by Stratified sampling. The data was collected through Akgunduz (2017) employee advocacy, perceived organizational support, job embeddedness and turnover intention questionnaires. To evaluate validity and reliability of the questionnaires we used Cronbach Alpha coefficient (employee advocacy "0/86", perceived organizational support "0/81", job embeddedness "0/82", and turnover intention "0/82"). The results showed that:1) There is a significant and Positive relationship (r=0/55) between the perceived organizational support and job embeddedness. 2) There is a significant and Negative relationship (r= - 0/37) between the perceived organizational support and turnover intention. 3) There is a significant and Positive relationship (r=0/48) between the employee advocacy and job embeddedness. 4) There is a significant and Negative relationship (r= - 0/37) between the employee advocacy and turnover intention.

Keywords: Employee Advocacy, Perceived Organizational Support, Job Embeddedness, Turnover Intention