دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: امین ملوندی، ۱۳۹۶

تاثیر هدف گزینی ومنبع کنترل برعملکرد ورزشی

هدف: رسیدن به سطح اجرای مطلوب و بهینه نیازمند هوشمندی در طراحی تمرینات و در نظر گرفتن تفاوتهای فردی می باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر هدف گزینی (آسان-دشوار) و منبع کنترل (درونی و بیرونی) بر عملکرد پرتاب آزاد بسکتبال بود. روش: پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ کنترل متغیرها جزء تحقیقات نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان پسر غیر ورزشکار دانشگاه فرهنگیان (با دامنه سنی ??ـ??سال) بودند که سابقه فعالیت ورزشی منظم را در رشته بسکتبال نداشتند. نمونه آماری شامل 40 نفر از این دانشجویان بودند که بر اساس نوع هدف گزینی (آسان-دشوار) و نوع منبع کنترل (درونی و بیرونی) به چهار گروه تقسیم شدند و در طی سه روز (هر روز 60 پرتاب) به تمرین مهارت پرداختند. در پایان هر روز از شرکت کنندگان آزمون عملکرد گرفته می شد. پرسشنامه‌های سلامت عمومی (گلدبرگ ،????) و منبع کنترل (راتر، ????) و آزمون پرتاب آزاد بسکتبال در این پژوهش مورد استفاده قرارگرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس دو طرفه 2 (هدف گزینی آسان و دشوار)*2 (منبع کنترل درونی و بیرونی) و نرم افزار spss23 استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که اثر اصلی هدف گزینی و منبع کنترل بر عملکرد پرتاب آزاد در آزمون های اول، دوم و سوم تاثیر معنی‌داری ندارد (05/0p?). اما تعامل هدف گزینی و منبع کنترل بر عملکرد پرتاب آزاد در آزمون های اول، دوم و سوم تاثیر معنی‌دار دارد (05/0p?). نتیجه گیری: یافته های حاکی از تعامل معنی دار منبع کنترل افراد با شیوه های هدف گزینی بود. به طوریکه افراد با منبع کنترل بیرونی در شرایط هدف گزینی آسان و افراد با منبع کنترل درونی در شرایط هدف گزینی دشوار بهترین عملکرد را در آزمون های اول، دوم و سوم نشان دادند. بدین ترتیب به نظر می رسد زمانی که شیوه های هدف گزینی با ویژگی های شخصیتی افراد سازگاری داشته باشد، عملکرد به حداکثر خود خواهد رسید.

کلیدواژه‌ها: هدف گزینی - منبع کنترل - عملکرد ورزشی

M.A. Thesis:

effect of goal setting and locus of control on sport peformance

Introduction: Achieving the optimal levels of performance requires intelligence in designing training and considering individual differences. The purpose of the present study was to investigate the effect of goal setting (easy-difficult) and the locus of control (internal and external) on the performance of basketball's free throw. Method: The research is applied in terms of the purpose and semi-experimental in terms of controlling the variables. The population of the study consisted of all non-athlete male students of Farhangian University (age 19-23) who did not have regular sports activities in the field of basketball. The sample consisted of 40 students who were divided into four groups according to the type of goal setting (easy-difficult) and the type of locus of control (internal and external) and practiced during three days (60 throws each day). At the end of each day, participants were tested. The General Health Questionnaire (Goldberg, 1979) and the locus of Control (Rotter, 1966) and the Basketball Free throw Test were used in this study. Two-way ANOVA 2 (easy and difficult targeting) * 2 (internal and external control source) and SPSS 23 software were used to analyze the data. Results: The results of this study showed that the main effect of goal setting and locus of control on free throw performance in first, second and third tests were not significant (p?0.05). But the interaction effect of goal setting and locus of control on free throw performance in the first, second and third tests were significant (p?0.05). Conclusion: Findings indicate a significant interaction of locus of control of individuals and the goal setting methods. Individuals with external locus of control in easy goal setting and individuals with internal locus of control in difficult goal setting showed the best performance in the first, second and third tests. Thus, when the goal setting fits with personality characteristics, it seems that performance will be maximized.

Keywords: Target selection - Source of control - Exercise performance