دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: داود کیوانلو، ۱۳۹۸

وضوح خود انگاری و رفتار مصرف کننده در مجموعه فروشگاه های زنجیره رفاه

تحقیق حاضر به بررسی وضوح خودانگاری و رفتار مصرف کننده در مجموعه فروشگاه‌های زنجیره‌ای رفاه شهر مشهد پرداخته است. پژوهش حاضر، از نظر هدف، تحقیقی کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات، تحقیقی تحلیلی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری تمامی مشتریان مجموعه فروشگاه‌های رفاه شهر مشهد در سال 1398 می‌باشد. نمونه بر اساس داده‌های آماری بینهایت 385 نفر در نظر گرفته شده و روش نمونه‌گیری احتمالی و افراد نمونه به صورت تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. برای تحلیل داده‌ها از آزمون معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار پی ال اس. استفاده شد. یافته‌های تحقیق نشان داد که وضوح خودانگاری بر خوش‌بینی، موفق‌ بودن، نوآور بودن، منحصربه‌فرد بودن، خصلت‌های هیجان طلبی، رضایت از زندگی، آسایش فکری، و مال دوستی مصرف کننده‌گان تاثیر مثبت و معنی‌داری داشته است؛ بنابراین تمامی فرضیه‌های تحقیق مورد تایید قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها:

M.A. Thesis:

khvdangary resolution and consumer behavior set chain convenience stores

Abstract The present research studies the clarity of self-esteem and consumer behavior in a chain of welfare stores in Mashhad. The purpose of this study is to investigate and investigate the information gathering and analysis method, analytical research and correlation type. The statistical population of all customers is the convenience stores of Mashhad in 1398. The sample is based on the statistical data of 385 individuals and the probability sampling method and the sample individuals are selected randomly. The data gathering tool was a questionnaire whose validity and reliability were confirmed. To analyze the data, we test the structural equations using the software PLS. used. The findings of the research showed that self-esteem's impact on positive and significant positive effects on optimism, success, innovation, uniqueness, excitemental characteristics, life satisfaction, intellectual comfort, and consumer affairs had a positive and significant effect. Therefore, all the research hypotheses were approved Is.

Keywords: