دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین حیدری، ۱۳۹۷

طراحی مدلی به منظور تحلیل برنامه توسعه دانشگاهی با رویکرد مدل یابی ساختاری -تفسیری مورد مطالعه دانشگاه حکیم سبزواری

فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی موضوع جدیدی نیست. هرچند که مدل هایی در این زمینه وجود دارد،که قبلا استفاده یا تست شده است، اما این مدل ها در بعضی از کشورها و جوامع ناکارآمد و نامناسب هستند. بنابراین در این مطالعه به طراحی مدلی در تحلیل فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی در ایران می پردازیم. به علاوه شرایطی را که بر سر راه این فرایند مانع تراشی می کند را مورد آزمون قرار داده ایم. از این رو در این مطالعه به منظور رتبه بندی موانع برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی و طراحی مدلی در این زمینه از آزمون فریدمن و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. از آن جا روش ISM مبتنی بر نظر خبرگان می باشد، از نظرات 19 متخصص در حوزه دانشگاهی استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش، منجر به سطح بندی موانع فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی و طراحی مدلی از این عوامل شد. همچنین یافته ها نشان داد که فقدان استراتژی توسعه، فقدان فرهنگ و تفکر برنامه ریزی و عدم استقرار برنامه ریزی راهبردی به ترتیب (رتبه های اول تا سوم) از مهم ترین موانع فرایند برنامه ریزی راهبردی دانشگاهی هستند و ناهمگونی وضعیت مالی و خواسته های اداری (رتبه 13) آخرین رتبه به رو به خود اختصاص داده است.

کلیدواژه‌ها: دانشگاه، برنامه ریزی راهبردی، مدل سازی ساختاری تفسیری

M.A. Thesis:

Designing a Model for Analyzing the University Development Program Using the Structural-Structural Modeling Approach Case Study of Hakim Sabzevari University

The strategic planning process of the university is not new. Although there are models in the field that have been used or tested before, but these models are inefficient and inappropriate in some countries and societies. Therefore, in this study, we will design a model for analyzing the strategic planning process in Iran. In addition, we have tested the conditions that prevent this process. Therefore, in this study, Friedman test and interpretive structural modeling have been used to rank academic design barriers and design a model in this regard. From there, the ISM approach is based on expert opinion, with 19 expert opinions in the field of the university. The results of this research led to the leveling of the barriers of academic strategic planning process and the design of a model of these factors. The findings also showed that the lack of development strategy, the lack of culture and planning thinking and the lack of deployment of strategic planning respectively (first to third rank) are one of the most important barriers to academic strategic planning process and the heterogeneity of financial condition and administrative demands Rank 13) has the last rank.

Keywords: University, Strategic Planning, Structural Modeling Interpretation