دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه بینقی، ۱۳۹۶

اظهار نظر حسابرس، شهرت حسابرس و هزینه بدهی

تأمین مالی شرکت¬ها یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه¬ی بازارهای سرمایه است. لذا نوع تأمین مالی و هزینه¬های مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. یکی از هزینه¬های مرتبط با تأمین مالی شرکت¬ها، هزینه¬ی بدهی می¬باشد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرس و شهرت حسابرس بر هزینه¬ی بدهی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. در این پژوهش اظهار نظر تعدیل نشده مد نظر می¬باشد و برای شهرت حسابرس نیز سازمان حسابرسی ملاک قرار گرفت. برای این منظور اطلاعات مربوط به 183 شرکت فعال در بورس طی یک دوره¬ی 6 ساله بین سال¬های 1389 تا 1394 گردآوری شده و با استفاده از روش داده¬های تابلویی و نرم¬افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. پس از بررسی و آزمون فرضیه¬های پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد می¬توان گفت که شهرت حسابرس و نوع اظهارنظر وی تأثیر معناداری بر هزینه¬ی بدهی شرکت¬ها نخواهد داشت. در حالی که انتظار می رفت با توجه به مبانی نظری مطرح شده ارتباط معناداری بین شهرت حسابرس و نوع اظهار نظر حسابرس با هزینه¬ی بدهی وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها: هزینه‌ی بدهی، اظهارنظر حسابرس، شهرت حسابرس

M.A. Thesis:

Auditor's Opinion, Auditor's Reputation , Cost of Debt

Sources of funding for the companies is one of the most chanllenging issues in the investment market. Thus, the type of funding and the relevant expenses is of great importance. The purpose of this study is to examine the effect of the auditor's report and the auditor reputation on the debt expenses of the companies accepted in Tehran Stock Exchange. In this study, an unmodified opinion is considered and for the auditor’s reputation, the Organization audit was considered.. For this purpose, the information regarding 183 companies active in the stock exchange were collected during an six-year period between 2009-2015 and were analyzed using the panel data technique and the Eviews softaware. After examining and testing the hypothesis of research at 95% confidence level, it can be said thatauditor’s Opinion and auditor reputation has not a significant effect on the debt expenses of the company. While it was expected that, according to theoretical foundations explained, would have existed significant relationship between the auditor's reputation and the auditor's opinion on the debt expense. . . . .

Keywords: Cost of Debt, Auditor’s Opinion, Auditor’s Reputation