دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: طیبه بینقی، ۱۳۹۶

اظهار نظر حسابرس، شهرت حسابرس و هزینه بدهی

تأمین مالی شرکت¬ها یکی از چالش برانگیزترین مباحث حوزه¬ی بازارهای سرمایه است. لذا نوع تأمین مالی و هزینه¬های مربوط به آن از اهمیت بالایی برخوردار می¬باشد. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اظهارنظر حسابرس و شهرت حسابرس بر هزینه¬ی بدهی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. برای این منظور از اطلاعات مربوط به 183 شرکت فعال در بورس طی یک دوره¬ی 8 ساله بین سال¬های 1388 تا 1395 گردآوری شده و با استفاده از روش داده¬های تابلویی و نرم¬افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که شهرت حسابرس تأثیر منفی و معناداری بر هزینه-ی بدهی شرکت دارد. هم¬چنین شهرت حسابرس ارتباط بین اظهارنظر حسابرس و هزینه¬ی بدهی را تعدیل می¬کند. در واقع می¬توان گفت مؤسسه¬های حسابرسی با شهرت بالا به طور مؤثرتری می¬توانند در محدود کردن فرصت¬طلبی مدیران و در نتیجه افزایش ارزش و اعتبار اطلاعات مالی گزارش شده اقدام کنند و این اعتبار گزارش¬های منتشرشده باعث خواهد شد که وام¬دهندگان نرخ سود کم‌تری را درخواست کنند و در نتیجه تأمین مالی شرکت¬ها با هزینه¬ی کم‌تری صورت می¬پذیرد.

کلیدواژه‌ها: هزینه‌ی بدهی، اظهارنظر حسابرس، شهرت حسابرس

M.A. Thesis:

Auditor's Opinion, Auditor's Reputation , Cost of Debt

Sources of funding for the companies is one of the most chanllenging issues in the investment market. Thus, the type of funding and the relevant expenses is of great importance. The purpose of this study is to examine the effect of the auditor's report and the auditor reputation on the debt expenses of the companies. For this purpose, the information regarding 183 companies active in the stock exchange were collected during an eight-year period between 2009-2015 and were analyzed using the panel data technique and the Eviews softaware. The results of the study show that the auditor reputation has a negative and significant effect on the debt expenses of the company. Also, the auditor reputation modifies the relationship between the auditor's report and the debt expenses. Thus, high-quality auditors are likely to be more effective in limiting managerial opportunism and in enhancing the information value of financial reports.this information value of financial reports will cause lenders may accept lower interest rates in exchange for the appointment of a high-quality auditor and this is a factor that reduces the debt expenses.

Keywords: Cost of Debt, Auditor’s Opinion, Auditor’s Reputation