دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی رمضانی، ۱۳۹۶

بهینه سازی تولید آرد جو اکستر ود شده و بررسی اثر آن بر خصوصیات کیفی و فیزیکی و شیمیایی در نان حاوی جو

در این تحقیق اثر فرایند اکستروژن بر ویژگی¬های جو و نان تهیه شده از آن مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور ابتدا بلغورجو با رطوبت (19-16-13 درصد) در دمای 100 درجه با سرعت مارپیچ اکسترودر¬(180-150-120 دور بر دقیقه) در قالب طرح باکس بنکن اکسترود گردید. ویژگی¬های فیزیکی جو اکسترود شده شامل رطوبت، پروتئین، دانسیته توده، تخلخل، نسبت انبساط شوندگی و سختی بافت. و ویژگی¬های عملکردی شامل شاخص محلولیت در آب، شاخص جذب آب و نیزمولفه¬های رنگ سنجی تعیین گردید. نتایج نشان داد، مطلوبترین ویژگی¬های آرد¬جو در سرعت مارپیچ 170 و رطوبت 8/¬-14¬درصد به دست آمد. آزمون فارینوگراف نیز نشان داد که با افزایش آرد جو اکسترود شده میزان جذب آب افزایش و میزان مقاومت خمیر کاهش یافت. آزمون بافت نان نشان داد با افزایش آرد جو اکسترود شده سختی افزایش یافته و درآزمون حسی نشان داد که افزایش آرد جو اکسترود شده تاثیر معنی داری در رنگ و بافت نداشت اما آزمون¬گران پیدایش طعم خاص پختگی و شیرین شدن را در مقادیر بالای جو اکسترود گزارش کردند. در مجموع برای برخورداری از اثرات مثبت اکستروژن، افزودن جو اکسترود شده به میزان 25 درصد توصیه می گردد.

کلیدواژه‌ها: آردجو ، آرد جو اکسترود شده ، بهینه سازی ، سطح پاسخ ، نان

M.A. Thesis:

Exeter barley flour was the optimization of production and its effect on the quality and physical and chemical properties of bread containing barley

Bread as a cheap source of energy and protein plays a vital role in feeding a large part of the world's people. FAO surveys show that people in the Middle East provide about 70% of their daily energy needs of bread and other wheat products. In this study, the effects of extrusion process on barley and its bread was investigated. Barley grits with 13, 16 and 19% moisture content was extruded at 100°C In 120, 150 and 180 rpm screw speed using Box Behnken design. Moisture content, protein, bulk density, porosity, expansion ratio, hardness, toughness, water solubility index, water absorption index and color of extruded barley was determined. Results showed that best characteristics of product were achieved by extrusion barley with 14.8% moisture content at 170 rpm screw speed. Farinograph analyses showed addition of extruded barley flour increased water absorption of dough but decreased dough stability. Texture analysis showed hardness of bread increased with addition of extruded barley though sensory analysis didn’t show significant difference between texture and color of breads. Panelists reported a sweet and cooked taste in breads containing barley flour. Finally, addition of 25% extruded barley flour could be recommended for achievement of its benefits.

Keywords: Barley flour, Extruded barley flour, Optimization, Response surface, Bread