دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمیه ایزی، ۱۳۹۶

قدرت مدیران اجرایی و ریسک سقوط قیمت سهام

یکی از مهم¬ترین روش¬های دستکاری اطلاعات حسابداری تسریع در شناسایی اخبار خوب در مقابل به تأخیر انداختن اخبار بد در سود می¬ باشد. اما همواره یک سطح نهایی برای انباشته ساختن اخبار بد در شرکت وجود دارد و با رسیدن به آن سطح نهایی به یک¬باره این اخبار بد منتشر خواهد شد و این قضیه باعث سقوط قیمت سهام شرکت می¬شود. در این میان مدیران نقش مؤثری بر این پدیده دارند. پژوهش حاضر به تعیین رابطه¬ی قدرت مدیران اجرایی و ریسک سقوط قیمت سهام می¬پردازد. به منظور تعیین قدرت مدیران اجرایی از دو معیار دوگانگی نقش مدیر عامل و دوره¬ی تصدی استفاده شد. به این منظور اطلاعات مربوط به 120 شرکت فعال در بورس طی سال¬های 1389 تا 1393 انتخاب گردید، که با استفاده از نرم¬افزار آماری استاتا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون¬های آماری در سطح خطای 5 درصد می¬توان گفت بین دوگانگی نقش مدیر عامل و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه¬ی مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین دوره¬ی تصدی وی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه¬ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: واژه‌های کلیدی: ریسک سقوط قیمت سهام، قدرت مدیران اجرایی، دوگانگی نقش مدیر عامل، دوره‌ی تصدی مدیرعامل

M.A. Thesis:

Powerful CEOs and Stock Prise Crash Risk

One of the most important methods of accounting manipulation is to facilitate the publication of the good news versus postponing the spread of the bad news about the profit. There is always a final level for mounting up the bad news in the company and once it reaches its final level, the bad news will unleash and this issue will result in a decline in the stock price of the company. The managers play an effective role in this regard. The present study deals with providing a power relation between the executive directors and the stock price risk. In order to specify the executive director's power the two criteria of the duality of CEO role and their tenure were examined. To do so, the data pertaining to 120 companies active in the Stock Exchange during 2011 and 2015 were selected and they were analyzed using STATA statistical software. Based on the results of the research and the statistical tests at the error level of 5%, it can be said that there is a positive and significant relationship between the duality of a CEO's role and the stock price risk but there is not a significant correlation between his tenure and the stock price risk.

Keywords: Key Words: Stock Price Risk, Executive Director's Power, Duality of the CEO's Role, CEO's tenure.