دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سمبرا حافظی نیک، ۱۳۹۶

کیفیت سود، کیفیت حسابرسی و هزینه ی سهام عادی با توجه به اندازه شرکت

این پژوهش درصدد است رابطه¬ی بین کیفیت سود و کیفیت حسابرسی را با هزینه¬ی سهام عادی شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به نقش تعدیل¬کنندگی اندازه¬ی شرکت، مورد سنجش و آزمون قرار دهد. جامعه¬ی آماری، شرکت¬های¬ پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 1387 تا 1394 می¬باشد. این نمونه¬ها شامل 142 شرکت¬ بوده است. مقایسه¬ی رابطه¬ی کیفیت سود با هزینه¬ی سهام عادی نشان می¬دهد که در شرکت¬های بزرگ در مقایسه با شرکت¬های کوچک، کیفیت سود رابطه¬ی قوی¬تری با هزینه¬ی سهام عادی دارد. لذا می¬توان استنباط نمود هرچه اندازه¬ی شرکت بزرگ¬تر شود، با افزایش در کیفیت سود، میزان هزینه¬ی سهام عادی شرکت¬ها، بیش¬تر کاهش خواهد یافت. هم¬چنین نتایج پژوهش نشان می¬دهد هرچه اندازه¬ی شرکت بزرگ¬تر باشد میزان رابطه¬ی بین کیفیت حسابرسی با هزینه¬ی سهام عادی شرکت¬ها قوی¬تر می¬شود.

کلیدواژه‌ها: کلمه‌های کلیدی: کیفیت سود، کیفیت حسابرسی، هزینه‌ی سرمایه، هزینه‌ی سهام عادی

M.A. Thesis:

Relationship earnings quality and quality audit with the Cost of equality considering the size of the company

This research attempts to test the relationship between quality of profit and audit quality with the cost of common stock of listed companies in Tehran Stock Exchange considering the role of moderating the size of the company. The statistical population of the companies listed in the stock market is from 2009 to 2016. These samples included 142 companies. A comparison of the relation between the quality of profit and the cost of common stock shares shows that in large companies compared to small firms earnings quality has a stronger relationship with the cost of common stock. It can be deduced therefore the larger the company becomes larger with the increase in the quality of profit the cost of corporate common stock will decrease more. Also the results of the research show that size of a company larger the relationship is higher between the quality of the audit and the firm's common stock costs.

Keywords: Key words: Earning quality ،Audit quality ، Common stock cost ،Cost of Capital