دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عاطفه ملکی، ۱۳۹۶

استخراج عصاره برگ گیاه بوفناق (Eryngium Campester)و بررسی اثرات آنتی اکسیدانی و پایدار کنندگی آن در روغن سویا در طی نگه داری

چکیده آنتی اکسیدان های سنتزی دارای خاصیت سرطان زایی بوده به همین دلیل در سال های اخیر توجه زیادی به آنتی اکسیدان های طبیعی (به ویژه در منابع گیاهی) معطوف گردیده است. در این بین ترکیبات فنولی به خاطر خاصیت آنتی‌اکسیدانی و اثرات سلامتی بخش بر سلامتی انسان به عنوان غذا‌های فراسودمند شناخته شده‌اند. در این پژوهش ابتدا عصاره متانولی گیاه بوقناق استخراج گردید. سپس میزان ترکیبات فنلی و قدرت مهار رادیکال های آزاد عصاره ها در غلظت های 0، 200، 400 ،800 و 1000 پی پی ام با آزمون فولین و DPPHمورد سنجش قرار گرفت. در مرحله بعد غلظت های مختلف عصاره (800،400، 1000 پی پی ام)به همراه آنتی اکسیدان سنتزی (BHT) به روغن سویا تصفیه شده فاقد آنتی اکسیدان افزوده شد و فعالیت آنتی اکسیدانی و هم چنین پایداری اکسایشی روغن سویا در دمای 65 درجه سانتی گراد به مدت سه روز از طریق اندازه گیری اندیس پر اکسید، اندیس اسیدی و دی ان مزدوج بررسی و در نهایت با روغن سویا تصفیه شده فاقد آنتی اکسیدان مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل آماری با آزمون دانکن در سطح احتمال 05/0 (05/0 p<)، با استفاده از نرم افزار SPSS 16 انجام شد و کلیه آزمونها 3 بار تکرار گردید. نتایج نشان داد با افزایش غلظت عصاره از 200 پی پی ام تا 1000 پی پی ام نسبت به نمونه شاهد به دلیل افزایش میزان ترکیبات فنلی و توکوفرولی به تبع آن ترکیبات آنتی آکسیدانی عصاره افزایش یافت و اندیس پر اکسید، اندیس اسیدی کاهش پیدا کرد. از طرفی در یک غلظت ثابت، با افزایش زمان نگه داری روغن از یک تا سه روز اندیس پر اکسید، و اندیس اسیدی افزایش پیدا کرد. بنابراین نتایج حاصل از بررسی پایداری اکسایشی روغن حاوی غلظت های مختلف عصاره گیاه بوقناق نشان داد غلظت 1000 پی پی ام عصاره نسبت به غلظت های دیگر و نمونه شاهد به دلیل داشتن مقادیر بالاتر ترکیبات آنتی اکسیدانی در پایداری اکسایشی روغن سویا مؤثرتر عمل نموده است. بدین ترتیب می توان گیاه بوقناق را در سطح 1000 پی پی ام در روغن سویا به عنوان منبع مناسبی برای آنتی اکسیدان های طبیعی معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها: گیاه بوقناق، ترکیبات فنلی، عدد پراکسید، اندیس اسیدی، دی ان مزدوج

M.A. Thesis:

Evaloation of Antioxidant Actitiy of Eringium Campestre extract and its stability effect in soybeen oil

Abstract Synthetic antioxidants have carcinogenic properties, and in recent years, attention has been focused on natural antioxidants (especially plant sources). In the meantime, phenolic compounds have been known as extraneous foods due to its antioxidant properties and health effects on human health. In this Then, the amount of phenolic compounds and the inhibitory power of free radicals of extracts in concentrations of 0, 200, 400, 800 and 1000 ppm were measured by Folin and DPPH testsstudy, In the next step, different concentrations of extract (800.400, 1000 ppm) with synthetic antioxidant (BHT) were added to soot treated soybean oil without antioxidant and antioxidant activity as well as oxidative stability of soybean oil at 65 ° C Centigrade for three days was measured by measuring the oxidizing index, acidity index and dendrimer DNA and finally comparing with antioxidant treated soybean Statistical analysis was done by Duncan test at the probability level of 0.05 (p <0.05) using SPSS 16 software and all tests were repeated three timesoilmethanolic extract The results showed that increasing the concentration of the extract from 200 ppm to 1000 ppm compared to the control sample due to increased phenolic and tocopherol compounds, the antioxidant compounds of the extract increased and the acidity index decreased with respect to the high oxide indexOn the other hand, at constant concentrations, increasing the retention time of oil from one to Therefore, the results of oxidative stability study of oil containing different concentrations of extract of plant extract indicated that the concentration of 1000 ppm of extract was more effective than oxidation stability of soybean oil due to higher levels of antioxidant compounds than other Therefore, the results of oxidative stability study of oil containing different concentrations of extract of plant extract indicated that the concentration of 1000 ppm of extract was more effective than oxidation stability of soybean oil due to higher levels of antioxidant compounds than other concentrations.concentrations.three days increased the oxide index, and the acidity index..

Keywords: Containing plant, phenolic compounds, peroxide number, acidity index, conjugated DNA