دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سعیده طاهری نژاد، ۱۳۹۶

دارایی های نامشهود و جریان های نقدی

این پژوهش درصدد بررسی تأثیر سرمایه‌گذاری در دارایی‌های نامشهود بر جریان‌های نقد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. جریان‌های نقد به سه دسته‌ی جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، فعالیت‌های تأمین مالی و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری تفکیک می‌شود. به این منظور اطلاعات مربوط به 137 شرکت فعال در بورس طی سال‌های 1390 تا 1394 جمع‌آوری و با استفاده از نرم‌افزار آماری ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش از نوع رگرسیون چند متغیره و داده‌های تابلویی می‌باشد. بر اساس نتایج پژوهش و آزمون‌های آماری می‌توان گفت که دارایی‌های نامشهود و جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد. هم‌چنین بین دارایی‌های نامشهود و جمع کل جریان‌های نقدی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. اما بین دارایی‌های نامشهود و سایر جریان‌های نقدی رابطه‌ی معناداری یافت نشد.

کلیدواژه‌ها: جریان نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی، ناشی از فعالیت‌های سرمایه گذاری، ناشی از فعالیتهای تأمین مالی

M.A. Thesis:

Intangible assets and cash flows

This study is concerned with examining the effect of investment in intangible assets on the cash flows of the companies admitted at the Tehran Stock Exchange. The cash flows are classified into three types: cash flow from operating activities, financing activities and investment activities. For this purpose, the information related to 137 companies active in the Stock Exchange was gathered during 2011-2015 and were analyzed using Eviews statistical software. The research methodology employs the multivariate regression and the data displayed on the quotation boards. Based on the results obtained in this research as well as in the statistical tests, it can be said that there is a negative and significant correlation between the intangible assets and cash flow from operating activities. In addition, the findings show a positive and significant correlation between the intangible assets and the total cash flows. However, no significant correlation was found between the intangible assets and other types of the cash flow.

Keywords: Cash Flow From Operating Activities, Cash Flow From Investment Activities, Cash Flow From Financing