دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: داوود کلاته اقامحمدی، ۱۳۹۶

موارد فسخ و بطلان اقسام بیمه نامه های مسئولیت مدنی در ایران

چکیده بیمه عقدی است مبتنی بر ریسک که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر درصورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نماید. در این بین یکی از انواع بیمه ها، بیمه مسئولیت مدنی است که دارای اهمیت خاصی در میان انواع بیمه ها می باشد. در این نوع از بیمه، بیمه گر در ازای دریافت حق بیمه مقرر از بیمه گذار، متعهد است که درصورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد به اشخاص ثالث را جبران کند. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای می باشد.در کتابخانه از مطالب مهم و مفید کتاب ها و مقالات و منابع معتبر اقدام به فیش برداری شده و سپس به دسته بندی موضوع پرداخته شد. فسخ وبطلان نیز در این عقد مانند سایر عقود در صورت وجود وجمع شرایط پیش بینی شده در قانون امکان دارد وبه تبع آن در صورت داخل شدن فسخ ویا ابطال این نوع قرارداد آثاری به وجود خواهد آمد به بر ذمه طرفین عقد بار می شود. نتایج نشان داد در حقوق ایران چون بیمه نامه ها نوعی عقد محسوب می شوند فسخ و بطلان نیز در آن راه دارد. مبنای مسئولیت مدنی در بیمه نامه ها نیزشامل قاعده های اتلاف ، تسبیب ،لاضرر و تقصیر است. با فوت بیمه شده تمامی حقوق متعلقه به ورثه انتقال خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها: فسخ وبطلان- بیمه نامه- مسئولیت مدنی

M.A. Thesis:

The termination or invalidity of types of civil liability insurance in Iran

Abstract Insurance is a risk-based contract whereby one party undertakes to pay in cash or in cash On the other hand, in the event of an accident, the damage will be compensated for him. In this case, one kind of insurance, Civil liability insurance is of particular importance among the various types of insurance. In this type of insurance, The insurer, in return for receiving the premium from the insurer, undertakes that if the risk of the insurance is realized, Compensation for damages to third parties. The method of collecting information is a library. In the library, important and useful content of books and articles and credible sources was searched and then categorized into the topic. Termination and termination of this contract as well as other contracts are possible in the event of a combination of the conditions envisaged by the law, and if there is any termination or cancellation of this type of contract, the works will be created by the parties to the contract. The results showed that in Iran's law, such as insurance, they are a marriage contract, there is a way to cancel it. The basis of civil liability in insurance policies also includes the rules of loss, misconduct, misconduct and fault. With the death of the insured, all rights will be transferred to the heirs.

Keywords: Termination and Termination - Insurance - Civil Liability