دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اعظم درقدمی، ۱۳۹۶

بررسی مبانی فقهی جایگاه و ارتباط اقرار و توبه در قانون فعلی

توبه در حقوق کیفری اسلام از معاذیر قانونی معافیت از مجازات محسوب می‌شود؛ بدین معنا که جرم واقع شده و مجرم دارای شرایط مسئولیت کیفری است، اما رعایت پاره‌ای از مصالح و اعمال سیاست کیفری مناسب، ایجاب می‌کند که از وی رفع مجازات شود. شارع مقدس به موضوع مجازات به قصد انتقام جویی نگاه نکرده و تنها آن را وسیله‌ای برای تربیت و درمان مجرم به شمار آورده است و ساقط کردن مجازات از مجرم را بر اجرای آن ارجح دانسته است که شاهد بر این ادعا آیات و روایاتی است که به این مساله اشعار دارند. از جمله مواردی که به عنوان سقوط مجازات می‌توان به آن اشاره کرد مساله توبه است که در کتب فقهی اعم از شیعه و سنی به طور مفصل و در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. بدین جهت طرح چنین مسائلی صرف نظر از بعد دانش افزایی می‌تواند در جهت پیشبرد مسائل فقهی و حقوقی راهگشا و نیز مورد استفاده علاقه مندان در این عرصه به ویژه متخصصان گردد.

کلیدواژه‌ها: اقرار و توبه، فقه و حقوق، حقوق کیفری، مجازات.

M.A. Thesis:

Study of communication confessed and repented in current law, according to legal sources

Repentance in Islam's criminal law is considered as an impunity for impunity; that is, the crime is located and the offender has a criminal liability, but observing a certain amount of material and applying a proper criminal law requires that he be punished. The holy shrine did not look at the issue of punishment for the purpose of revenge and only considered it as a means to educate and treat the perpetrator, and it is preferable to abolish the punishment of the perpetrator for its execution, which has witnessed the claims of the verses and narratives that This issue has lyrics. Among the cases that can be referred to as the fall of punishment, the issue of repentance is mentioned in jurisprudential books, such as Shi'a and Sunni, in detail in the Islamic Penal Code. For these issues, regardless of the aspect of knowledge Increment can be used to promote legal and legal issues as well as to be used by enthusiasts in this field, especially specialists.

Keywords: confession and repentance, jurisprudence and law, criminal law, punishment.