دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: عباس شریفی فر، ۱۳۹۶

ریسک اطلاعات، هزینه سرمایه و بازده سهام

هدف این پژوهش بررسی رابطه ریسک اطلاعات با هزینه سرمایه (هزینه حقوق صاحبان سهام و هزینه بدهی) و بازده سهام در بین شرکت¬های فعال در بورس اوراق بهادار تهران می¬باشد. تحقیقات مختلف نشان داده¬اند هر قدر کیفیت اطلاعات ارائه شده در شرکت¬ها بالاتر باشد، از میزان ابهام در برآورد بازده مورد انتظار کاسته شده و ریسک اطلاعاتی کاهش خواهد یافت و در نتیجه سبب کاهش هزینه سرمایه و افزایش بازده سهام خواهد شد. در این پژوهش برای شناسایی ریسک اطلاعاتی از کیفیت اقلام¬تعهدی استفاده شد. تحقیق حاضر دارای دو فرضیه اصلی می باشد، فرضیه اول ارتباط بین ریسک اطلاعات با هزینه سرمایه یعنی هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام را می¬سنجد و فرضیه دوم نیز رابطه به ریسک اطلاعات و بازده سهام را مورد بررسی قرار داد. برای اجرای پژوهش، اطلاعات 118 شرکت از بازه زمانی 90 الی 94 جمع¬آوری گردید. جهت تجزیه¬وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه¬ها از نرم¬افزارEXEL و EVIEWS استفاده شد. یافته¬های پژوهش نشان می¬دهند که رابطه معنادار و مستقیمی بین ریسک اطلاعات با هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام وجود دارد و با افزایش ریسک اطلاعات هزینه حقوق صاحبان سهام نیز افزایش می¬یابد، هم چنین نتایج نشان داد رابطه معکوسی بین ریسک اطلاعات با بازده سهام وجود دارد و با افزایش ریسک اطلاعات بازده سهام کاهش می¬یابد.

کلیدواژه‌ها: ریسک اطلاعات، کیفیت اقلام‌تعهدی، بازده سهام، هزینه سرمایه.

M.A. Thesis:

Information risk,stock returns,And the cost of capital in china

The purpose of this study was to investigate The relationship of information risk with capital cost(Cost of equity and expenses Debt) And stock returns among the companies active in the Tehran Stock Exchange. Various research They have shown that the quality of information provided by companies is higher, From the amount of ambiguity in estimating the return on the item Expectation is reduced and information risk will be reduced And thus reduce the cost of capital and increase Return on equity. In this research, accrual quality was used to identify information risk. This study has two main hypotheses, The first hypothesis is the relationship between information risk and capital cost That means the cost of debt and equity costs And the second hypothesis is also the relationship to information risk Stock returns. For the implementation of the research, information was provided by 118 companies from the time period of 90 to 94 Collected. To analyze information and test hypotheses from EXEL and EVIEWS software used. Research findings show that there is a meaningful and direct relationship between information risk and cost Debt and equity costs And with the increased risk of information, the cost of equity is also increase, Also, the results showed that there is an inverse relation between information risk and stock returns With increasing risk, information on stock returns is reduced.

Keywords: Information risk; Accuracy of accruals, stock returns, cost of capital