دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد دادپور، ۱۳۹۶

تمرکز مالکیت، محافظه کاری و پایداری سود

محافظه کاری حسابداری یک ویژگی مهم در کیفیت بالای گزارشگری مالی است و می تواند به عنوان ساز و کاری برای به تعادل رساندن منافع مدیران و سهامداران شرکت تبدیل شود و عدم تقارن اطلاعاتی بین این دو گروه را کاهش دهد . پایداری سود یکی از معیارهای کیفیت سود می باشد و هرچه سود از کیفیت بالاتری برخوردار باشد اطلاعات بیشتری در مورد ویژگی های عملکرد مالی شرکت و پیش بینی منصفانه ای از فرآیند سود دهی آتی فراهم می کند . از آنجایی که در کشورهای آسیایی همچون ایران مالکیت شرکت ها از تمرکز بالایی برخوردار است لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر تمرکز مالکیت بر محافظه کاری حسابداری و پایداری سود می باشد . محاسبه محافظه کاری از طریق برازش مدل باسو 1997 و به روش رگرسیون غلتان ( رگرسیون انتقال ملایم ) انجام شده است که برای افزایش دقت در محاسبه محافظه کاری از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ده ساله 1386 تا 1395 بهره برده ایم و برای محاسبه پایداری سود نیز از مدل اسلون 1996 استفاده شده است . آزمون فرضیه های پژوهش به کمک تحلیل رگرسیونی خطی چند متغیره و به روش پانل دیتا صورت پذیرفته است و برای این منظور اطلاعات مالی تعداد 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی پنج ساله 1391 تا 1395 تهیه و گردآوری شده است . در این پژوهش تمرکز مالکیت ، سهامداران بالای پنج درصد تعریف شده اند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری رابطه منفی وجود دارد و بین تمرکز مالکیت و پایداری سود رابطه مثبت وجود دارد . وجود رابطه منفی بین تمرکز مالکیت و محافظه کاری مبین آن است که تمرکز مالکیت توانسته است بر کارایی محافظه کاری در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر منفی بگذارد و این موضوع می تواند تاییدی بر فرضیه رفتار فرصت طلبانه ( منافع شخصی ) باشد . از طرفی وجود رابطه مثبت بین تمرکز مالکیت و پایداری سود مبین آن است که شرکت های دارای تمرکز مالکیت بالا ، از پایداری سود بیشتری برخوردارند چرا که سهامداران عمده با نظارت فعالانه خود مدیران را به سمت گزارش سود باکیفیت بالا سوق می دهند و این موضوع فرضیه تقاضا برای گزارشگری سود با کیفیت را تایید می کند .

کلیدواژه‌ها: تمرکز مالکیت ، محافظه کاری ، پایداری سود

M.A. Thesis:

Ownership concentration ٫ Conservatism and Earnings persistence

Abstract: Accounting conservatism is an important feature in the high quality of financial reporting and can be converted as a mechanism to balance the interests of managers and shareholders of the company and reduce the asymmetry of information between these two groups. Earning Sustainability, one of the quality criteria Profit and profit from higher quality will provide more information about the company's financial performance and provide a fair indication of the future profitability process. Since ownership of companies in Asia, such as Iran, has a high degree of focus. Therefore, in this research, we studies the effect of ownership concentration on conservative accounting and Earning Sustainability For this purpose, the information for the period 2011 to 2016 was collected for 112 companies listed in Tehran Stock Exchange and the hypotheses have been tested by multivariate linear regression analysis using the data panel method. The calculation of conservatism was carried out by fitting the Basu model 1997 with the regression method (mild transmission regression). We used the data of companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2007 to 2017 to increase the accuracy in calculating conservatism and to calculate the stability Profit from the Sloan model of 1996 was used. The research hypotheses were tested by multivariate linear regression analysis using the data panel method. For this purpose, financial information of 112 companies during the period of 5 years from 2011 to 2016 was prepared and collected. Ownership concentration in this Research, shareholders have been defined above 5% The results of this paper show that there is a negative relationship between ownership concentration and conservatism, and there is a positive relationship between ownership concentration and Earning Sustainability. The existence of a negative relationship between ownership concentration and conservatism shows that ownership concentration can negatively affect the efficiency of conservatism in the analysis of securities portfolios and this can be confirmed by the hypothesis of opportunistic behavior. On the other hand, there is a positive relationship between ownership concentration and profitability stability shows that high-end companies have more profit-oriented sustainability because major shareholders, with their active supervision, direct managers towards high-quality returns, and this is the hypothesis of demand for quality-based reporting. .

Keywords: Ownership concentration, Conservatism , Earnings persistence