دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: اکرم مظفری ذکراباد، ۱۳۹۶

ارزیابی تحمل ژنوتیپهای نخود به رقابت با علفهای هرز در شرایط دیم

به منظور بررسی ارزیابی تحمل ژنوتیپ¬های نخود به رقابت با علف¬های هرز در شرایط دیم آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه شخصی در روستای کروژده در سال زراعی 95 -1394 انجام شد .فاکتورهای مورد بررسی در شش سطح (آزاد، بیوئیچ، آرمان،عادل ،هاشم و 482ILC) و تداخل (کنترل و عدم کنترل )بود.نتایج آزمایش نشان داد که عدم کنترل علف هرز در مقایسه با کنترل سبب کاهش 78/10 درصدی ارتفاع، 14/32 تعداد شاخه های جانبی ، 55/34 تعداد غلاف در بوته، 83/32 تعداد دانه در بوته، 16/8 درصدی وزن هزار دانه، 26/26عملکرد بیولوژیکی، 09/25 عملکرد اقتصادی و 51/3 درصدی شاخص برداشت شد.در بین ارقام مورد مطالعه هم در شرایط تداخل و هم عدم تداخل رقم هاشم بالاترین عملکرد اقتصادی را تولید کرد. در شرایط کنترل کامل علف هرز اختلاف آماری معنی¬داری بین رقم هاشم و482ILC مشاهده نشد. رقم بیوئیچ در شرایط تداخل علف هرز و رقم آزاد در شرایط کنترل کامل علف¬های هرز کمترین عملکرد اقتصادی را تولید کرد. در مجموع بر اساس نتایج این آزمایش ،در شرایط این آزمایش تداخل علف¬های هرز در همه ارقام مورد بررسی سبب کاهش عملکرد اقتصادی شد و رقم هاشم مناسب¬ترین رقم هم در شرایط تداخل و هم در شرایط عدم تداخل بود.

کلیدواژه‌ها: تداخل،رقابت،رقم، علف‌هرز،نخود.

M.A. Thesis:

Evaluation of Tolerance of Chickpea Genotypes to Weed Competition in Dryland condition

To evaluate the tolerance of Chickpea genotypes to weed competition in dryland condition a factorial experiment was conducted in a randomized complete block design with three replications in a private farm in Krughdeh Village (Sabzevar, Razavi Khorasan) in 2015-2016. The factors were of six cultivar )Azad, Arman, Hashem, Adel ,Bivanich and ILC482) and interference (control and non -control) .The result showed that control of weeds in compare with non -control caused decrease in plant height (10.78%), number of lateral branches (32.14%),number of pods per plant (34.55%), number of seeds per plant (32.83%), 1000 seed weight (8.16%), biological yield (21.26%) , economical yield (25.09%) and the harvest index (3.51%). Among the cultivars types being examined Hashem produced the highest economic yield in terms of both interference and non-interference. In weed free condition, there was not significant difference between Hashem and ILC482. In weedy and weed free condition, Bivanich cultivar had the least economical performance . Overal, the result showed that weed interference dramatically reduced economic yield in all cultivars, Among the cultivar both in weedy and weed free conditin Hashem was the most suitable cultivar.

Keywords: interference, competence , cultivars ,Chickpea , weed