دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حامد سلیمان پور، ۱۳۹۶

بررسی فقهی و حقوقی جرم تخریب نظام اسلامی

یکی از ضروریات مسلم و واجبات مهم در اسلام، حفظ نظام اسلامی است. وجوب حفظ نظام جامعه، از مسلّمات فقه است و آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می‌شود، ممنوع است و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه ضرورت دارد، واجب است. امروز مهمترین مسئله در باب انقلاب ما، وقتی به این سی و دو سال نگاه میکنیم، عبارت است از ثبات و استقامت. یعنی ما سر حرف خودمان ایستاده‌ایم. ایستادن بر سر اصول، برای یک ملت، برای یک مجموعه، افتخار است. اصول، چیزهائی است که باید بر سر آن ایستاد. ارزشها را بایستی نگاهبانی کرد، پاسداری کرد. مهمترین ارزشی هم که برای ملت ما وجود داشت و امروز هم وجود دارد و تا آخر هم همین خواهد بود، عبارت است از اسلام. استقلال در اسلام است، آزادی در اسلام است، پیشرفت مادی در اسلام است، وحدت ملی در اسلام است، شکوفائی استعدادها در اسلام است؛ همه‌ی اینها در اسلام مندمج و مندرج است. علت اینکه امام روی کلمه‌ی «جمهوری اسلامی» تکیه کردند، همین است. تأکید بر جمهوری، به خاطر این است که نکته‌ی مهم، اتکاء به مردم است. اگر اسلام باید در جامعه حاکمیت پیدا کند، بدون ایمان عمومی امکان‌پذیر نیست

کلیدواژه‌ها: نظام اسلامی ، تخریب ، ترور شخصیت ، مبانی فقهی

M.A. Thesis:

Legal and Judicial Study of mass destruction Islamic system

One of the most important and important imperatives in Islam is to preserve the system of society and the life of the people. The requirement to preserve the system of society is prohibited by jurisprudence, and what causes the disruption of the living and livelihood system of the society is prohibited, and it is obligatory for the maintenance of the social system to be necessary. Today, the most important issue in our revolution, when we look at these thirty-two years, is stability and endurance. That is, we stand by ourselves. Standing on principles is proud for a nation, for a set. Principles are the things to stand on. Values must be preserved, protected. The most important thing that existed for our nation and today, and this will be the end, is Islam. Independence is in Islam, freedom is in Islam, material progress is in Islam, national unity is in Islam, the flourishing of talents in Islam, all of which are embodied in Islam. This is because the Imam relied on the word "Islamic Republic". The emphasis on the republic is due to the fact that the important point is reliance on the people. If Islam is to dominate the society, it is not possible without general belief

Keywords: Islamic system, destruction, personality assassination, jurisprudential foundations