دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حامد سلیمان پور، ۱۳۹۶

بررسی فقهی و حقوقی جرم تخریب نظام اسلامی

بررسی قضایی و حقوقی کشتار جمعی در سیستم حکومت اسلامی یکی از مهم ترین الزامات در اسلام حفظ نظام اجتماعی و زندگی مردم است. الزامات بر حفظ جامعه در فقه اسلامی تاکید شده است و عواملی که سیستم زندگی و نظام اجتماعی افراد را تهدید کند ممنوع و منع شده است و حفظ انسجام جامعه ضروری و انکار ناپذیر است. امروزه، مهم ترین موضوع در انقلاب ما، وقتی که به این سی و دو سال می نگریم، ثباط و استحکام جامعه است. چیزی که به واسطه خود ما و مردم ما ایجاد شده است. ایستادن بر اصول مهترین چیزی است که یک ملت می تواند به آن ببالد. اصول و قوانین و عقاید تنها چیزی است که می توان به آن تکیه کرد. ارزش ها می بایست که حفظ شوند و از آنها مراقبت نمود. مهمترین چیزی که در جامعه ما امروز وجود دارد، تا انتها نیز ادامه خواهد داشت، اسلام است. استقلال در اسلام، آزادی در اسلام، پیشرفت در اسلام، وفاق ملی در اسلام، استعداد یابی و بروز استعداد در اسلام همگی از مفاهیمی هستند که در اسلام وجود دارند. به همین خاطر است که امام خمینی (ره)، عبارت جمهوری اسلامی را برگزیدند. تاکید بر جمهوریت بر این اساس پایه نهاده شده است که باید به مردم اعتماد کرد. اگر اسلام در جامعه حکم فرما نمی گردد، مگر با توافق عام مردم جامعه. کلید واژه ها: سیستم حکومت اسلامی، تخریب، ترور شخصی، پایه فقهی.

کلیدواژه‌ها: نظام اسلامی ، تخریب ، ترور شخصیت ، مبانی فقهی

M.A. Thesis:

Legal and Judicial Study of mass destruction Islamic system

One of the most important and important imperatives in Islam is to preserve the system of society and the life of the people. The requirement to preserve the system of society is prohibited by jurisprudence, and what causes the disruption of the living and livelihood system of the society is prohibited, and it is obligatory for the maintenance of the social system to be necessary. Today, the most important issue in our revolution, when we look at these thirty-two years, is stability and endurance. That is, we stand by ourselves. Standing on principles is proud for a nation, for a set. Principles are the things to stand on. Values must be preserved, protected. The most important thing that existed for our nation and today, and this will be the end, is Islam. Independence is in Islam, freedom is in Islam, material progress is in Islam, national unity is in Islam, the flourishing of talents in Islam, all of which are embodied in Islam. This is because the Imam relied on the word "Islamic Republic". The emphasis on the republic is due to the fact that the important point is reliance on the people. If Islam is to dominate the society, it is not possible without general belief

Keywords: Islamic system, destruction, personality assassination, jurisprudential foundations