دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسن مهری، ۱۳۹۶

اثرمحلول پاشی کودهای اسیدآمینه برخصوصیات رشدی چغندر درشرایط حضور بقایای علف کش آپیروس

به منظور بررسی نقش کود حاوی اسید آمینه در کاهش اثرات باقیمانده علف کش سولفوسولفورون چغندرقند آزمایشی گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال 1395 در گلخانه دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان سبزوار انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل مصرف و عدم مصرف کود حاوی اسید آمینه به عنوان فاکتور اول و دز علف کش سولفوسولفورون (0، 15، 30، 45 و 60 درصد مقدار توصیه شده ) به عنوان فاکتور دوم بودند. نتایج حاصل از آزمایش نشان داد که، مصرف کود حاوی اسید آمینه، با وجود این که به لحاظ آماری فقط دو صفت وزن تر ریشه و حجم ریشه را تحت تأثیر قرار داد، ولی موجب افزایش 7/20 درصدی تعداد برگ، 3/5 درصدی وزن تر برگ، 2/57 درصدی سطح برگ، 5/29 درصدی وزن خشک برگ، 37 درصدی وزن تر ‌ریشه، 7/52 درصدی وزن خشک ریشه، 4/26 درصدی قطر متوسط ریشه ، 4/30 درصدی حجم ریشه، 9/14 درصدی طول ریشه، 9 درصدی نسبت ریشه به تاج و 6/76 درصدی وزن ویژه ریشه شد. نتایج نشان داد که غلظت 45درصد توصیه شده علف کش سبب کاهش شدید صفات مورد مطالعه شد. افزایش دز مصرفی علف کش، در کلیه خصوصیات مورد بررسی معنی داری نبود. نتایج این آزمایش نشان داد که حتی دزهای 15 درصد توصیه شده نیز سبب خسارت به ریخت شناسی برگ و ریشه چغندر قند گردید. درمجموع نتایج این بررسی نشان داد چغندر قند به بقایای علف کش سولفوسولفورون بسیارحساس می شود و استفاده از کود حاوی اسید آمینه سبب بهبود خصوصیات ریخت شناسی ریشه و برگ درشرایط حضور بقایای علف کش سولفوسولفورون شد.

کلیدواژه‌ها: چغندر قند، علف کش، بقایای علف‌کش، ریخت‌شناسی ریشه، وجین