دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا عابد، ۱۳۹۶

رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثر بخشی و خلاقیت سازمانی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهر سبزوار

تغییرات وسیعی که در محیط اقتصادی به وجود آمده و نیز شدت رقابت باعث شده است به نقش مدیریت خلاق و نوآوری و پیاده سازی صحیح آن توجه بسیار شود. از سوی دیگر تامین اهداف سازمان ها مسلتزم استفاده صحیح از توانمندی های نیروی انسانی و افزایش بهره وری و اثربخشی کارکنان استا. از این رو پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثر بخشی و خلاقیت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر سبزوار صورت پذ?رفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می¬باشد، جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان آموزش پرورش شهر سبزوار به تعداد100 نفر می¬باشند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده و 70 نفر از کارکنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز و پرسشنامه اثر بخشی پارسونز و پرسشنامه خلاقیت سازمانی بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای تحقیق را بررسی کرده و با تأیید نرمال بودن، برای تجزیه و تحلیل فرضیه¬های تحقیق به منظور افزایش توان آزمون از ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل کواریانس به دلیل داشتن دو متغیر وابسته که با کمک نرم افزار20 SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت و اثر بخشی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میزان معنی¬داری تمامی متغیرها کوچکتر از عدد استاندارد 05/0 بدست آمده که این نشان¬دهنده این است که اثر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت سازمانی در سطوح مختلف اثر بخش متفاوت و معنی دار است.

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سازمانی ، اثربخشی ، خلاقیت، کارکنان آموزش و پرورش

M.A. Thesis:

The relationshi