دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علیرضا عابد، ۱۳۹۶

رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثر بخشی و خلاقیت سازمانی کارکنان اداره ی آموزش و پرورش شهر سبزوار

تغییرات وسیعی که در محیط اقتصادی به وجود آمده و نیز شدت رقابت باعث شده است به نقش مدیریت خلاق و نوآوری و پیاده سازی صحیح آن توجه بسیار شود. از سوی دیگر تامین اهداف سازمان ها مسلتزم استفاده صحیح از توانمندی های نیروی انسانی و افزایش بهره وری و اثربخشی کارکنان استا. از این رو پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با اثر بخشی و خلاقیت سازمانی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهر سبزوار صورت پذ?رفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی پیمایشی از نوع همبستگی می¬باشد، جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان آموزش پرورش شهر سبزوار به تعداد100 نفر می¬باشند. نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شده و 70 نفر از کارکنان به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز و پرسشنامه اثر بخشی پارسونز و پرسشنامه خلاقیت سازمانی بوده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای تحقیق را بررسی کرده و با تأیید نرمال بودن، برای تجزیه و تحلیل فرضیه¬های تحقیق به منظور افزایش توان آزمون از ضریب همبستگی پیرسون، و تحلیل کواریانس به دلیل داشتن دو متغیر وابسته که با کمک نرم افزار20 SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت و اثر بخشی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که میزان معنی¬داری تمامی متغیرها کوچکتر از عدد استاندارد 05/0 بدست آمده که این نشان¬دهنده این است که اثر فرهنگ سازمانی بر خلاقیت سازمانی در سطوح مختلف اثر بخش متفاوت و معنی دار است.

کلیدواژه‌ها: فرهنگ سازمانی ، اثربخشی ، خلاقیت، کارکنان آموزش و پرورش

M.A. Thesis:

The relationship between organizational culture and organizational cereativity and effectiveness among employees of Education office of sabzevar

The pervasive transformations in world economic atmosphere as well as intensity of competition has been led to paying more attention to creative management and attemps to exerting it. It is necessary to use the capabilities of human capital, increasing efficiency and productivity to achive irganization goals, the present study was conducted to investigate the relationship between organizational culture and organizational effectiveness and organizational creativity of the staff Education and Training Administration of Sabzevar city. This research is applied purposeful and descriptive in nature and method, a survey of correlation type. The statistical population of the study includes all employees of Sabzevar education organization numbering 100 people. The sample size of this research was also considered due to the small number of statistical population of the same 70 people and simple random was used. The research instrument was Robbins Organizational Culture Questionnaire and Parsons Effectiveness Questionnaire and Organizational Creativity Questionnaire. To test the research hypotheses by using Kolmogorov-Smirnov test, the normality of variables were examined and verified by normalization. To analyse the research hypotheses in order to increase the test power, - pearson correlation coefficient, - regression, with the confirmation of normal to analize the researh hypotheses in order to increase the test power,Pearson correlation cofficient,covariance analyse with soft aid 20 SPSS was analyse. The results indicate that there is a significant and positive relationship between organizational culture and creativity and effectiveness. The results of coevariance (because of two dependent variables) analysis showed that the significance level of all variables was less than the standard number of 0.05, which indicates that the variable of effectiveness and creativity are not correlated or diffused.

Keywords: : organizational culture, effectiveness, creativity, staff of the education department.