دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد کاظمی، ۱۳۹۶

بررسی تاثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی و اعتماد سازمانی کارکنان شرکت آبفار خراسان رضوی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار شهروند سازمانی و اعتماد سازمانی در شرکت آبفار خراسان رضوی انجام گرفته که به لحاظ ماهیت و هدف، کاربردی و از حیث روش همبستگی است. جامعه آماری تمامی کارکنان شرکت آبفار خراسان رضوی اعم از رسمی پیمانی شرکتی قرارداد کار معین و... می‌باشد که تعداد کل اعضاء جامعه 550 نفر در سال 1396 است که به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و به کمک جدول برآورد کرجسی مورگان تعداد 225 نفر از کارمندان شرکت آبفار خراسان رضوی به‌عنوان نمونه برگزیده شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامه توانمندسازی نیروی انسانی اسپریتزر (1995)، اعتماد سازمانی الونن و همکاران (2008) و رفتار شهروندی سازمانی بر اساس مدل پادساکف و همکاران (1991) بوده و در انتها داده‌ها با استفاده از آزمون‌های معادلات ساختاری (SEM) مورد تجزیه‌ و تحلیل قرار گرفتند. در این پژوهش، ضریب اثر متغیر توانمندسازی کارکنان بر اعتماد سازمانی 23/0 و ضریب اثر متغیر توانمندسازی کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی 38/0 بود و از نظر آماری مورد تأیید قرار گرفتند و نتایج نشان داد که توانمندسازی بر اعتماد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی اثرگذار است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: اعتماد سازمانی، توانمندسازی ، رفتار شهروند سازمانی

M.A. Thesis:

Investigating the Effect of employees' empowerment on Citizenship Behavior and organizational trust in ABFARCompany of Khorasan Razavi

The purpose of this study was to investigate the effect of employees' empowerment on organizational citizenship behavior and organizational trust in Khorasan Razavi Abfar Company, which is applicable in terms of its nature and purpose, and in terms of correlation method. The statistical population of all employees of the Khorasan Razavi Abbey Organization, is the official contract of the contract of a certain contract, and that the total number of members of the society is 550 people in 1396. Using simple random sampling, using a corrigendum to Morgan table, 225 employees Khorasan Razavi Abfa Company was chosen as a sample. Data gathering tools were Spritzer's Human Resource Empowerment Questionnaire (1995), Organizational Trust, Ellenen et al. (2008), and Organizational Citizenship Behavior Based on the Comparison Model (1991). Finally, the data were analyzed using structural equation tests (SEM) and analysis.in this thesis,the effective variable coefficient of empowerment for the staffs based on organizational trust and organizational citizenship behavior equals to 0/23 and 0/38 respectively which statically were approved. The results showed that employees' empowerment affects organizational trust and organizational citizenship behavior.

Keywords: .Key words: Organizational trust, employees' empowerment, Organizational Citizen Behavior