دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سهیل ندافان، ۱۳۹۶

کمیته حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل

امروزه انتخاب حسابرسان مستقل جهت حسابرسی شرکت‌های سهامی تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. کمیته حسابرسی به عنوان یکی از مکانیزم های نظارتی حاکمیت شرکتی می ‌تواند تأثیر بسزایی در انتخاب حسابرسان مستقل در شرکت‌ها داشته باشد. لذا تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه میان برخی از ویژگی‌های کمیته حسابرسی و انتخاب حسابرسان مستقل انجام گرفت. بر این اساس تعداد 108 شرکت حاضر در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری مورد بررسی قرار گرفت. دوره زمانی پژوهش حاضر دوره 5 ساله میان سال‌های 1390 تا 1394 بود. در این تحقیق رابطه دو ویژگی اندازه و تخصص کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرسان مستقل مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات پژوهش با استفاده از رگرسیون لجستیک نشان داد که بین تخصص کمیته حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین میان اندازه کمیته حسابرسی و انتخاب حسابرس مستقل رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: انتخاب حسابرس مستقل، اندازه کمیته حسابرسی، تخصص کمیته حسابرسی

M.A. Thesis:

Audit Committee٫s and Independent auditor Selection

Today, the selection of independent auditors is influenced by several factors for the audit of joint stock companies. The audit committee as one of the regulatory mechanisms of corporate governance can have a significant impact on the selection of independent auditors in companies. Therefore, the present study was conducted to investigate the relationship between some of the characteristics of the audit committee and the selection of independent auditors. Accordingly, 108 companies listed on the Tehran stock exchange were surveyed as a statistical sample. The research period was 5 years from 1390 to 1394. In this research, the relationship between the size and expertise of the audit committee was examined by selecting independent auditors. The results of research data analysis using logistic regression showed that there is a meaningful relationship between the expertise of the audit committee and the choice of an independent auditor. Also, there is no meaningful relationship between the size of the audit committee and the choice of the independent auditor.

Keywords: Independent Auditor Selection, The size of the audit committee, Audit committee expertise,