دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: حسین رسولی، ۱۳۹۶

بررسی فقهی ایمان ( شیعه اثنی عشری)

ایمان در لغت از ریشه أمن گرفته شده است و در اصطلاح فقهاء شیعه معانی متفاوتی را شامل می‌شود که این پایان نامه به بررسی احکام مترتب بر ایمان از منظر فقه شیعه می‌پردازد. ایمان در فقه شامل دو موضوع می‌شود. عامه مردم ایمان را به معنای اسلام و برخی دیگر ایمان را اخص از اسلام دانسته و گفته‌اند ایمان در فقه به معنای قبول داشتن امامت ائمه می‌باشد. و از این جهت احکامی را که مترتب بر ایمان از منظر فقه امامیه می‌باشد برداشت شده که شامل قضاوت، شهادت، اجتهاد، امامت جمعه و جماعت، نیابت حج، نکاح و ... می‌باشد. هنگام بحث از ایمان در حقوق موضوعه نیز به مواردی از جمله قضاوت و شهادت بر می‌خوریم که شرط ایمان را از صفات این موارد برشمرده و تأکید کرده است به گونه‌ای که ماده قانونی برای هر یک لحاظ داشته است. در این پایان نامه به بررسی فقهی ایمان در ابواب مختلف فقهی پرداخته شده است که در چه مواردی ایمان شرط صحت اعمال می باشد.

کلیدواژه‌ها: اسلام، دین، فقه، شیعه

M.A. Thesis:

THE EXAMINATION faith (Twelver Shi'a)

Faith is taken from the root of the word in the word, and in the term "Shiite jurisprudents", different meanings are included in this thesis to examine the rules of faith based on Shiite jurisprudence. Faith in jurisprudence includes two subjects. The general people believe in faith in Islam, and others believe that Islam is specific to Islam and said that faith in fiqh means accepting imams of the Imams. Therefore, the judgments that follow from the Imamiyya jurisprudence are based on judgments, testimony, ijtihad, Imamate of Friday and congregation, Hajj, marriage, and so on. When discussing faith in the law, we also find cases of judgment and martyrdom that have included the condition of faith in these traits and emphasize that the law has been applicable to each of them. In this thesis, jurisprudential examination of faith in various jurisprudence is discussed, in which cases faith is a condition of validity.

Keywords: Islam, religion, jurisprudence, Shiite