دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: هادی طوسی کارگر، ۱۳۹۶

بررسی مسائل حقوقی مزایده ها و مناقصه های دولتی

به منظور برآورده ساختن نیاز دولت های مسئولیت پذیرتر و کاراتر، سیاست گذاران و مدیران به اطلاعات مالی قابل اتکاء نیاز دارند. بررسی ها نشان می دهند، خطراتی که برنامه‌ریزی‌های مؤثر را تهدید می کند، بی اطلاعی مسئولان نسبت به قوانین و مقررات مالی است که در نهایت باعث عدم آماده شدن و ارائه به هنگام اطلاعات مالی می گردد و هم در مصرف اعتبارات، هدف ها و سیاست های دولت معمول و مجری نمی شوند. قوانین و معاملات دولتی به عنوان نخستین مجموعه کامل و جامع بازنگری شده از آیین‌نامه های مناقصات و معاملات دولتی دستگاه های اجرایی قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران است که می تواند به عنوان نقطه عطفی در جهت اعتلاء و تکامل قوانین مالی و محاسباتی و ایجاد رویه در اعمال نظارت بر انجام فعالیت ها و پروژه های جاری و عمرانی کشور باشد. این مجموعه به مثابه دستورالعملی لازم الاجراء برای مدیران و مسئولین بخش دولتی و خصوصی در اجرای برنامه های جاری و طرح های عمرانی کشور و پاسخگویی به نیازهای عمومی و قانونی کارفرمایان، پیمانکاران و مهندسین مشاور، سایر شرکت ها و بنگاه های اقتصادی طرف قراردادهای دولتی، مجریان و ناظران قانونی به منظور انتخاب عادلانه ترین و متناسب ترین کالا و خدمات کیفی به کمترین بهای ممکن است. همچنین بین قراردادهای اداری در مفهوم کلی آن با قرارداد اداری در کشور ما شاخص خاص و معلومی بیان نشده است، ماده 79 قانون محاسبات عمومی بیان می دارد به طور کل همه ی قراردادها از طریق مناقصه و مزایده برگزار می شود، در حالی که قراردادی مانند استخدامی یا واگذاری امتیاز یا قرضه عمومی و مانند آن که در حالت کلی جزء قرارداد های دولتی محسوب می گردند، از شرایط متفاوتی برخوردارند و این مسئله حتی در استثنائات نیز بیان نگردیده است.

کلیدواژه‌ها: قراردادهای دولتی، مناقصه، مزایده، قانون محاسبات عمومی.

M.A. Thesis:

Legal review bids and tenders for government transactions

In order to meet the need for more responsible and efficient governments, policy makers and managers need reliable financial information. Studies show the dangers that threaten the effective planning, ignorance is responsible for financial regulations which ultimately leads to prepare and submit timely financial information, and in consumer credit, targets and government policies and enforcement are not common. Laws and government deals set to be the first comprehensive review of the Regulations for tenders and executive agencies of the three branches of government transactions that can Iran as a landmark to promote and develop financial and accounting rules and procedures in supervising the activities and ongoing projects and building is The collection as a binding guideline for managers and officials of public and private sector in the implementation of ongoing programs and development projects of the country and meet the needs of the public and legal employers, contractors and consulting engineers, companies and firms other hand, government contracts, law enforcement and supervisors in order to choose the fairest and most appropriate product and service quality at the lowest cost possible. Also, the administrative contracts in the overall concept of the administrative contract in our country-specific indicators and data have not been explained, article 79 of the Public Audit Act states that in general all contracts through tenders and auctions are held, while the contract of employment or concession or public bonds and the like, which are generally considered to be government contractors, different circumstances, and this issue is not even mentioned in the exceptions.

Keywords: government contracts, tenders, auctions, public accounting law.