دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: رفعت دواچی، ۱۳۹۶

بررسی نقش و جایگاه عشق عرفانی از دیدگاه فخرالدین عراقی

در طول تاریخ بشری زبان عشق را می‌توان یگانه زبان انسانی دانست که در حوزه‌ی وحدت تمدن، فرهنگ و ادبیات اقوام مختلف به کار برده می‌شود. بدون شک در بررسی زوایای عرقان اسلامی به ویژه در ادبیات ایران مبحث عشق از اهمیت فوق‌العاده¬ای برخوردار بوده و می‌باشد. مقوله‌ی عشق از مهم‌ترین موضوعات در عرفان اسلامی است. چنان¬که بدون در نظر گرفتن آن، عرفان و حکمت متعالیه قابل فهم نیست. از مهم‌ترین کتاب‌هایی که در ادبیات ایران به طور مستقل به موضوع عشق می‌پردازد لمعات و عشاق¬نامه‌ی فخرالدین عراقی است، لذا مبانی فکری عراقی را می‌توان بر پایه‌ی عشق دانست. فخرالدین ابراهیم عراقی در سال 610 هـ.ق دیده به جهان گشود و در سال 688هـ.ق در سن 78 سالگی درگذشت. این پژوهش گذاری بر زندگی عراقی و معرفی آثار و مشرب عرفانی‌اش و همچنین تأثیرگذاری‌ها و تأثیرپذیرهای او به همراه ویژگی‌های عرفان و تصوف در دوره‌ی زندگانی او می‌باشد. قرن هفتم شاهد حمله‌ی ویرانگر مغول و ماجراهای تأسف بار آن گردید، اما عرفان با وجود این شرایط، مسیر رشد و بالندگی خود را پیمود و چهار مکتب عرفانی در این قرن رواج یافت که این مکاتب عبارتند از: مکتب ابن عربی، مکتب کرویه، مکتب سهروردی و مکتب مولویه. همچنین نگاهی گذرا به این مکاتب عرفانی و بررسی بازتاب اندیشه¬های عرفانی عراقی با تکیه بر مبحث عشق و انواع آن در آثار و افکار وی مورد بررسی قرار می‌گیرد از مهم‌ترین یافته¬های پژوهش است که عراقی علت فاعلی و غایی جهان هستی را از عشق می‌داند و بر این باور است که جلال از عشق هستی گرفته است تا جایی که موجود را با عشق برابر می‌داند.

کلیدواژه‌ها: کلمات کلیدی: عراقی، عشق، عرفانی، افکار، انسان، بازتاب

M.A. Thesis:

The role and position of spiritual love from the perspective of the Iraqi Fakhredin

Throughout human history, the language of love can be regarded as the only human language used in the area of the unity of civilization, culture and literature of different tribes. Undoubtedly, the issue of love has been of great importance in the study of Islamic angels, especially in the literature of Iran. Love is one of the most important issues in Islamic mysticism. Without it, mysticism and transcendental wisdom can not be understood. One of the most important books in the literature of Iran, which deals independently with the theme of love, is the Fakhr al-Din al-Iraqi lovers and lovers, so Iraqi intellectual foundations can be based on love. Fakhredin Ebrahim Iraqi was born in 610 AH and died in 688 AH. At 78, he died. This research focuses on Iraqi life and the introduction of its mystical works, as well as its influences and influences, along with the characteristics of mysticism and Sufism during its lifetime. The seventh century witnessed a devastating Mongol invasion and regrettable adventures, but mysticism, despite these conditions, went on to grow its course, and the four mystical schools of this century were prevalent, which included the Ibn Arabi School, the Kruyo School, the School Suhrawardi and Mowlavi School. A quick look at these mystical schools and the study of the reflection of the mystical thoughts of Iraq based on the theme of love and its types in its works and thoughts is one of the most important findings of the research that Iraqi cause the cause and the end of the world of love Knowing and believing that the glory of love has taken place to the point where it equals the existence with love.

Keywords: Keywords: Iraqi, love, mystical, thoughts, human, reflection