دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهدی دلقندی، ۱۳۹۶

بازآرایی شبکه توزیع با هدف کاهش تلفات و بهبود پایداری ولتاژ در حضور منابع تولید پراکنده تجدید پذیر با استفاده از روش بهینه سازی وال

برنامه ریزی سیستم های الکتریکی برای حضور DG در شبکه های توزیع نیاز به تعریف چندین فاکتور دارد که عبارتند از: تعداد، ظرفیت واحدها و مکان بهینه آن ها. بطوریکه مطالعات نشان می دهند اگر مکان و اندازه DG ها به درستی تعیین نشوند نه تنها سودهای فوق حاصل نمی شود بلکه، موجب بدتر شدن پارامترهای شبکه نیز می شود و بنابراین مهترین چالش در طرح های DG تعیین مکان و اندازه بهینه این منابع در شبکه های توزیع می باشد. در این پایان¬نامه هدف تعیین آرایش بهینه شبکه توزیع در حضور منابع تولید پراکنده تجدید پذیر می¬باشد. یکی از مهمترین مسائل در مسائل بهینه سازی تعیین تابع هدف است که در پایان نامه مذکور، مسئله بهینه سازی با دو تابع هدف، کاهش تلفات و بهبود پایداری ولتاژ شبکه حل می¬شود. در این پایان نامه روش وال برای حل مسئله بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفته است. حل این مسئله همراه با قیودی همراه است که در روند حل مسئله باید رعایت شوند. از جمله مهمترین قیود شبکه می¬توان به تامین توان مصرفی، نگهداشتن ولتاژ باس¬ها در محدوه مجاز، عدم تجاوز توان عبوری از خطوط از حد حرارتی آنها، و نگهداشتن حالت شعاعی شبکه توزیع اشاره کرد که در پایان نتایج شبیه سازی با روش های مختلف مورد مقایسه قرار گرفته که برتری روش پیشنهادی را نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها: بازآریایی-DG گذاری- الگوریتم وال-کاهش تلفات و بهبود پروفایل ولتاژ

M.A. Thesis:

Optimal Reconfiguration of Radial Distribution Network with the Aim of Loss Reduction and Voltage Stability Enhancement in the Presence of Renewable Distributed Generation Using Whale Optimization Algorithm

The planning of electrical systems for the presence of DGs in distribution networks need to define several factors such as: number, capacity of the units and their optimal location.So that studies show that if the location and size of DGs are accurately determined, then not only these benefits will not be obtained, but also worsen the network parameters.Therefore the most important challenge inDGs is to determine the optimal location and size of these resources in distribution networks. The goal of this thesis is to determine the optimal layout of the distribution network in the presence of renewable distributed generations.One of the most important issues in optimization problems is determining the objective function.In this thesis the problem is solved with two functions of reduction losses and improving network voltage stabibility. In this thesis the Whale optimizing algorithm is used to solve the optimization problem and is compared with several other methods.Solving this problem is accompanied by a constraint that must be followed in the process of solving the problem.Including the most important constraint can these noted: supply power, keep voltage bass in the range, keep mode radial of distribution network.In the end simulation results are compared with different methods that demonstrate the superiority of the proposed method.

Keywords: Key words:Reconfiguration - Installation of DG - Whale optimizing algorithm - Reduce losses and Volt