دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمود شکور، ۱۳۹۶

مخارج سرمایه گذاری و نقد شوندگی سهام

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارند. یکی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی ها است. زیرا برخی از سرمایه گذاران ممکن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله سرمایه گذاران است. در این پژوهش رابطه مخارج سرمایه ای با نقدشوگی سهام شرکت، در نمونه ای 142 شرکت، از شرکت های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390تا1394 مورد بررسی قرار گرفته است. متغیر مستقل، مخارج سرمایه ای و متغیر وابسطه، نقد شوندگی سهام می باشد. نتایج این پژوهش مبین وجود یک رابطه ی مثبت معنی داری بین مخارج سرمایه ای و شاخص تفاوت میان قیمت خرید و فروش سهام است. هم چنین نتایج مبین ارتباط مخارج سرمایه ای و شاخص آمیهود می باشد که از نظر آماری از معنی داری لازم برخوردار می باشد. در نهایت نتایج متغیرهای کنترلی گویای آن است که ارتباط بین نقدشوندگی سال قبل، گردش معاملات و قیمت با نقدشوندگی، مثبت ومعنی دار است و رابطه ی معنی داری با شاخص تفاوت قیمت میان خرید و فروش سهام شرکت دارند. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان یک مرجع باارزش در پژوهش های علمی و تفکر در پشت تجارت پایدار به کار رود.

کلیدواژه‌ها: مخارج سرمایه گذاری، نقدشوندگی سهام، اندازه ی شرکت، قیمت سهام، حجم معامله ها، نوسانات

M.A. Thesis:

Expenditure Corporate investment and stock liquidity

In every financial market, due to the breadth and depth of the market, there are various tools for investing. One of the key issues in investing is the liquidity of assets, since some investors may need to quickly invest in their financial resources. The rate of liquidity is also related to the appreciation of stock trading Securities are funded by investors. In this study, the relationship between capital expenditures and stock liquidity of the company, in a sample of 142 companies, has been investigated from the companies listed in the Tehran Stock Exchange between 2011 and 1394. Independent variable includes expense expense and dependent variable including stock liquidity. The results of this research indicate that there is a significant positive relationship between capital expenditures and the index of the difference between the purchase price and the sale of shares. Also, the results indicate that the relationship between capital expenditures and Amihud index is statistically significant. Finally, the results of the control variables indicate that there is a positive and significant relationship between the turnover of the previous year and the turnover of transactions with the liquidity and have a significant relationship with the price difference index between the purchase and sale price of the shares of the company. The findings of this research can be used as a valuable reference in scientific research and thinking behind sustainable trade

Keywords: Investment Expense, Stock Liquidity, Company Size, Stock Price, Volume of Trades, Fluctuations