دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد عابدی، ۱۳۹۶

کیفیت افشاء اطلاعات اختیاری و ارزش شرکت با فناوری پیشرفته

یکی از عوامل بسیار مهم در فرآیند حاکمیت شرکتی مطلوب و بهینه، اتخاذ سیاست مبتنی بر شفافیت و افشای اطلاعات می¬باشد. در واقع، روش¬های افشا سازی اطلاعات را می¬توان به عنوان یک مکانیسمی در حمایت از حقوق سرمایه¬گذاران در نظر گرفت و این امر سبب می¬شود تا عدم تقارن اطلاعاتی کمتر به وجود آید و هزینه¬ی نمایندگی کاهش یابد. در این پژوهش سعی شده است تا تأثیر فناوری پیشرفته را بر رابطه¬ی بین ارزش شرکت و افشای اختیاری شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شود. دوره¬ی زمانی انجام پژوهش حاضر بین سال¬های 1390 تا 1394 و روش آماری مورد استفاده رگرسیون چندمتغیر می¬باشد. نتایج آزمون آماری فرضیه¬های پژوهش نشان داد که بین ارزش شرکت و افشای اختیاری رابطه¬ی معناداری وجود دارد. با توجه به ضریب تعیین به دست آمده در فرضیه¬ی دوم نشان داد که این ارتباط در شرکت¬هایی با فناوری پیشرفته قوی¬تر می¬باشد.

کلیدواژه‌ها: افشای اختیاری، ارزش شرکت، فناوری پیشرفته

M.A. Thesis:

optional information disclosure quality and value of company with advanced technology

Adopting a policy is one of the most important factors in the optimal corporate governance process based on transparency and information disclosure. In fact, disclosure methods can be considered as a mechanism for protecting the investors’ rights. In this case, information asymmetry and commission’s cost will be reduced with regard to these results. In this study, the researcher attempted to investigate the effect of advanced technology on company’s value and optional disclosure for selected companies in Tehran Stock Exchange. This study is between 2011 and 2014 and the multivariate regression was used for statistical method. As a result, the statistical test in research hypotheses indicated that there is a significant relationship between the company’s value and optional disclosure. According to the obtained coefficient, the second hypothesis indicated that there is a strong relationship in companies used advanced technology.

Keywords: optional disclosure, company’s value, advanced technology