دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: افسانه پویان، ۱۳۹۶

بررسی فقهی روابط دختر و پسر در فضای مجازی

از آنجا که ارتباط در فضای مجازی درسال های اخیردر کشور ما بسیار شدت یافته و این ارتباط بیشتردر بین نسل جوان به چشم می خورد که آگاهی کمتری نسبت به حدود مسائل شرعی این ارتباط دارند لذا پژوهش حاضر به بررسی فقهی رابطه دختر و پسر در فضای مجازی پرداخته است. روش تحقیق دراین پژوهش توصیفی تبیینی است. دراین پژوهش ازکتب، مقالات، مجلات وسایت های مختلفی استفاده شده که البته به دلیل به روز بودن موضوع کتب قابل دسترسی کمتر بوده است، همچنین دراین پژوهش برای پاسخ به مسائل وپرسشهای مطرح شده به سایت مراجع تقلیدمراجعه کرده که مبانی و مستندات به دست آمده به این نتیجه دست یافته ام که رابطه دخترو پسردر فضای مجازی همانند رابطه دختر و پسردر فضای حقیقی است. یعنی از نظرکلیه فقها رابطه دختر و پسردر فضای مجازی در صورتی که موجب مفسده شود حرام بوده و دخترو پسردر فضای مجازی در صورت ضرورت و در چارچوب شرع می توانند ارتباط برقرارکنندو این ارتباط باید صحیح و کنترل شده باشد و این امرزمانی محقق خواهد شد که آگاهی های لازم ازطریق رسانه ها، مدارس و... به این نسل داده شود.

کلیدواژه‌ها: فضای مجازی- رابطه- دختر وپسر- نوجوانان وجوانان- اینترنت.

M.A. Thesis:

Legal study of male and female Relationships in cyberspace

Since communication in cyberspace has become more intense in our country in recent years, and this relationship is more common among younger generations, there are fewer adverts than religious issues. Therefore, in the present study, jurisprudential investigation of girl relationship and The boy is in cyberspace. The research method in this descriptive study is explanatory. In this research, books, articles, journals and various sites have been used which, due to the current availability of books, are less accessible. Also, in this research, the references to the questions referred to the website refer to the sources that the foundations and the documentation I have obtained has come to the conclusion that the relationship between girl and son in cyberspace is like the relationship between the girl and the boy in the real space. In other words, in relation to all jurists, the relationship between girls and boys in cyberspace is prohibited if they are corrupted, and girls and boys can communicate in cyberspace in case of necessity and in the framework of the Shari'a, and this connection must be correct and controlled, and this Once the knowledge is provided through the media, schools, and ... to this generation.

Keywords: Cyberspace - Relationship - Girl and boy - Teenagers and youth - Internet