دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مهری استیری، ۱۳۹۶

جلوه های خشونت و مدارا در مثنوی معنوی

توجه مولانا به مقوله‌ی مدارا را که عمدتاً به وسعت اندیشه و سلوک عرفانی او بر می گردد، می‌توان در آثار منظوم و منثور و همچنین اندیشه‌ی این عارف بزرگ ملاحظه نمود. مولانا جلال الدین محمد ـ این ابر مرد سپهر اندیشه و ادب و عرفان و معرفت ـ سال هاست که حوزه‌ی وسیعی از فکر و ذهن و دل جهانیان را تسخیر کرده است. پرسش این است که او این ارج و عظم را چگونه به دست آورده است؟ در پاسخ می‌توان گفت بر روی هم در جهان بینی مولانا یک نقطه‌ی کانونی وجود دارد و آن عشق به معبود است! عشق در نزد او نیروی برکشنده و بالابرنده و وسعت بخش است؛ آدمی را از فرو افتادن به چنبره‌ی تنگ روستازدگی فکری و کوته بینی و تنگ نظری و حقارت دور می‌کند؛ عشقی که به دور از هرگونه تعصب و منیت است که اندیشه‌ی این عارف را به خود مشغول کرده است. اندیشه ای بشری و جهانی به دور از تعصب و قشری نگری و توصیه به صفات نیکی چون مدارا، بخشش، گذشت، احسان، بلندنظری، آزاداندیشی، عیب پوشی، تساهل و تسامح که زمینه ساز برقراری صلح و آشتی است که در آثار این عارف جلیل القدر جایگاهی خاص دارد. این رساله شامل سه فصل که فصل اول اختصاص به کلیات تحقیق دارد و فصل دوم که مدارا در تعالیم اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در فصل سوم که مشتمل بر دو بخش است در بخش نخست نگاهی اجمالی به زندگی مولانا از آغاز تا واپسین دم حیات داشته و در بخش دوم جلوه‌های مدارا در مثنوی معنوی مورد تفحص قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها: مولانا، مدارا، تساهل، سلوک عرفانی، صلح

M.A. Thesis:

Effects of violence and tolerance in Masnavi

Movlana's attention to the category of tolerance, which is largely based on the extent of his mystical thought and conduct, can be seen in the poetic and prose works as well as the thought of this great mystic. Mowlana Jalaluddin Muhammad, the super-man of spheres of thought and mysticism and knowledge, has captured a vast area of thought, mind and heart for many years. The question is, how did he get this great honor? In response, one can say that there is a focal point in the world of Mowlana, and that love is for the goddess! Love is in front of him a powerful, uplifting and vast force; he moves away from falling into the narrow vein of narrow-mindedness, narrow-mindedness and the narrow-mindedness of humility; a love that is far from any kind of prejudice that drives the thought of this mystic He is busy. A human and universal thought away from prejudice and conscience, and advising on the qualities of goodness such as tolerance, forgiveness, passage, ehsan, ambition, freedom of thought, tolerance, tolerance and tolerance, which is the basis for the establishment of peace and reconciliation in the works of this mystic Galilee How much is a special place. This essay consists of three chapters, the first chapter devoted to general research, and the second chapter, which is tolerance of Islamic teachings and discussed in the third chapter, which consists of two parts. In the first section, a glimpse of the life of Maulana from the beginning to the last tail In the second part, the effects of tolerance in spiritual mathnavi have been investigated.

Keywords: Rumi, Tolerance, Tolerance, Mysticism, Peace