دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سکینه جمال ابادی، ۱۳۹۶

مبانی فقهی احکام اختصاصی زنان در امور جزائی اسلام شامل (قصاص، حدود، دیه)

یکی از موضوعات مهم و مورد توجه جامعه بین المللی، احترام به حقوق زن و مرد و عدم تبعیض بر اساس جنسیت است. کشورها تلاش کرده اند در وضع قوانین و مقررات داخلی خود تا آنجا که شرایط و اوضاع واحوال حاکم بر نگرش‌های داخلی اجازه می دهد از رهنمودها و دستاوردهای جامعه بین الملل استفاده کنند. تفاوت‌های موجود در مجازات زن و مرد در بعضی از جرائم را باید در مجموعه دیدگاه اسلام به هستی موجودات، انسان و زن و مرد و تفاوت‌های ضروری آنان برای خلق نظام احسن مورد بررسی قرار داد. آنچه از مطابقت قوانین شرع با ویژگی‌ها واستعدادهای تکوینی زن بیان شد امری است عمومی‌و فراگیر که در تمام شئون دارای مصداق و قابل پیگیری است، از جمله در مسائل حقوقی و جزائی که زنان دارای احکامی ‌متفاوت با مردان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها: احکام زنان، قصاص، حدود، دیه، فقه و حقوق

M.A. Thesis:

Islam contains specific provisions for women in criminal cases, legal foundations (retribution, about, Diego)

One of the concerns of the international community, respect for the rights of men and women and non-discrimination on the basis of gender. Countries have tried In its domestic laws and regulations as far as local conditions and circumstances prevailing attitude allows the use of guidelines and achievements of the international community. Differences in penalties for some crimes have men and women in Islam are creatures of view, Men and women and their essential differences to create a better system examined. What Shari'a compliance with the features mentioned something Vastdadhay formative women in all aspects of the case and the general public is to be followed Including legal and criminal issues that women and men are different orders

Keywords: Women sentences, retaliation, approximately, Diego, theology and law