دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

رساله‌ی دکتری: ریحانه فرامرزی کفاش، ۱۳۹۸

بررسی و تحلیل آیین‌ها و فرهنگ سنتی در کلیدر محمود دولت آبادی

آیین‌ها‌ و فرهنگ سنتی دو مؤلفه از مؤلفه‌های اصلی سازند? هویت ملی جوامع به‌شمار می‌روند. بازشناخت این‌ دو مؤلفه یاریگر بازشناسی هویت ملی و از عوامل مهم بازدارند? ازخودبیگانگی است. رمان اجتماعی کلیدر اثر محمود دولت‌آبادی آمیزه‌ای از آیین‌ها و فرهنگ سنتی است؛ زیرا نویسند? رمان شناخت آگاهانه و ارتباط عمیق روحی، رفتاری، اخلاقی با جامع? خویش دارد و به ابعاد گوناگون زندگی توده‌های مردم توجهی ویژه و واقع‌گرایانه دارد. مسأل?‌ اصلی تحقیق، چگونگی نمود یافتن آیین‌ها و فرهنگ سنتی در کلیدر است. برای حل مسأله، اطلاعات با روش‌های کتابخانه‌ای و پژوهش میدانی گردآوری و تحقیق به شیو? تحلیلی ـ توصیفی در هفت فصل تدوین شده است. فصل‌های اول و دوم به کلیات پژوهش و مبانی نظری آن، فصل سوم به معرفی رمان و بازشناخت نویسند? آن و فصل‌های چهارم و پنجم به نمودنگاری و تحلیل آیین‌ها و فرهنگ سنتی در کلیدر پرداخته است. فصل ششم به دستاوردهای پژوهش و فصل هفتم به فهرست‌ها اختصاص یافته است. در فصل‌های چهارم و پنجم انعکاس مظاهر آیین‌ها در دو بخش آیین‌های گذر (تولد، ازدواج و مرگ) و تقویت (پزشکی، دینی و نوروز) و فرهنگ سنتی در بخش‌های پوشاک، خوراک، مسکن، باورها، هنرها و اوفات فراغت بیان شده است. در پایان این نتیجه حاصل می‌شود که دولت‌آبادی در خلق کلیدر آیین‌ها و فرهنگ سنتی را مبدأ حرکت قرار داده است؛ اما هرکجا لازم دانسته است از آن پیش‌تر رفته است. پیوند آیین‌ها و فرهنگ سنتی در این اثر با بنیان‌های اعتقادی، فکری، مذهبی، ملی و قومی و گاه گذر از هم? آن‌ها بر درک عمق حس زیبایی‌شناختی این اثر مؤثر است.

کلیدواژه‌ها: آیین‌ها، فرهنگ سنتی، کلیدر، محمود دولت‌آبادی، سبزوار

Ph.D. Dissertation:

Analysis of rituals and traditional culture in Kelidar by Dawlatabadi

Rites and traditional culture are the two main components of the national identity of each nation. Recognizing of these two components helps to recognize the national identity and is one of the important factors preventing alienation. Kelidar 's social novel, Mahmoud Dowlatabadi's work, is a mixture of rites and traditional culture because the author has a conscious knowledge and deep moral, behavioral, and ethical connection with his community and has a special and realistic attention on the various dimensions of the life of the masses of the people. The main issue of the research is how to reveal rites and traditional culture in Kelidar. To solve the information problem, library and local investigation field research has been compiled and the research has been developed in a descriptive analytical manner in seven chapters. The first and the second chapters deals with the generalities of rites and culture, the third chapter introduces the novel and recognizes its author, the fourth and fifth chapters deal with the transliteration and analysis of rites and traditional culture in Kelidar. The sixth chapter is devoted to the research achievements and seventh chapter is dedicated to the catalogues. In the fourth and fifth chapters, the reflection of manifestations of rites has been expressed in two parts of rites of the passage (birth, marriage and death) and the strengthening of (medicine, religion and Norouz) and traditional culture in the sectors of clothing, food, housing, beliefs, arts and leisure time. Dowlatabadi in creation of Kelidar, the rites and traditional culture are considered as the origin of movement, but it has gone further wherever it is needed. The link between rites and traditional culture in this work is based on the religious, intellectual, national and ethnic foundations, and sometimes passing through all of them is influenced by the depth of the aesthetic sense of this work.

Keywords: Rites, Traditional Culture, Kelidar, Mahmoud Dowlatabadi, Sabzevar