دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: احمد یوسفی یزدی، ۱۳۹۶

تاثیر تعدیلات حسابرسی بر کیفیت سود

بسیاری از مطالعات سعی می‌کنند کیفیت حسابرسی را با استفاده از معیار کیفیت سود بررسی نمایند.در این پژوهش نیز به نقش حسابرسی بر کیفیت سود پرداخته می‌شود که جهت دستیابی به این هدف، تاثیر تعدیلات حسابرسی بر کیفیت سود بررسی می‌شود.اثر تعدیلات حسابرسی از مقایسه صورت‌های مالی حسابرسی شده با صورت‌های مالی قبل از حسابرسی به‌دست می‌آید، و برای بررسی کیفیت سود از معیارهای همواری و پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی استفاده می‌شود. این پژوهش بر روی یک نمونه شامل 116 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1389 تا 1395 انجام شده است. تکنیک‌های مورد استفاده، رگرسیون و نسبت‌ها برای محاسبه متغیرهای همواری و پایداری سود و کیفیت اقلام تعهدی و سپس آزمون‌های مقایسه‌ای قبل و بعد حسابرسی جهت بررسی نقش تعدیلات می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که تعدیلات رو به پایین بیشتر از تعدیلات رو به بالا رخ می‌دهد ولی از لحاظ مبلغ، تعدیلات رو به بالا مقادیر بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند و درنتیجه‌ی تعدیلات، سود شرکت‌های نمونه طی دوره پژوهش 3/1 درصد افزایش یافته است. همچنین نتایج آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین سود حسابرسی شده و سود قبل از حسابرسی، از لحاظ همواری و پایداری وجود ندارد و همچنین تفاوت معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی حسابرسی شده و کیفیت اقلام تعهدی قبل از حسابرسی وجود ندارد. بنابراین تعدیلات حسابرسی تاثیری بر کیفیت سود شرکت‌های نمونه ندارد.

کلیدواژه‌ها: تعدیلات حسابرسی، کیفیت سود، پایداری سود، همواری سود، کیفیت اقلام تعهدی

M.A. Thesis:

The effect of audit adjustments on earnings quality

Many studies attempt to examine audit quality using measures of earnings quality. In this study, the role of auditing on the earnings quality is being examined. To achieve this goal, examined the effect of audit adjustments on the earnings quality . The effect of audit adjustments are presented from the comparison The audited financial statements with the pre-audit financial statements, and for examine the earnings quality used the smoothness and persistence of earning and accruals quality . This research was conducted on a sample of 116 companies listed in Tehran Stock Exchange during the years 2011-2017. The techniques used, regression, and ratios are used to calculate the smoothness and persistence variables of earnings and accruals quality, and then the comparative tests before and after the audit to examine the role of adjustments. The research findings indicate that downward adjustments are more likely than the upward adjustments, but in terms of the amount, upward adjustments are more significant, and as a result of adjustments, the profit of sample companies during the study period increased by 1/3 % . Also, the test results of the research hypotheses show that there is no significant difference between audited earning and pre-audit earning in terms of smoothness and persistence , and there is no significant difference between the quality of audited accruals and the quality of pre-audit accruals . Therefore, audit adjustments have no effect on the earnings quality of sample corporate.

Keywords: Audit adjustments, earnings quality, earnings persistence, earnings smoothness , accrual quality