دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره قائمی نسب، ۱۳۹۸

بررسی رابطه به کارگیری مولفه های اموزش و پرورش انسان گرایانه برپیشرفت تحصیلی دانش اموزان ابتدایی شهر سبزوار ۱۳۹۵

چکیده هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه به‌کارگیری مؤلفه‌های آموزش‌وپرورش انسان گرایانه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی –همبستگی است که جهت جمع‌آوری داده‌های از دو پرسشنامه استفاده‌ شده است روایی آنها با استفاده ازنظر متخصصان دانشگاهی و اساتید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (978/0) و(88/0)مشخص شد ند. و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری و بررسی سؤال‌های پژوهش بـا بهره‌گیری از نرم‌افزارهای آماری ازجمله SPSS19 از آمار‌های توصیفی و آزمون‌های اسـتنباطی متناسـب بـا نـوع داده‌ها و متغیرها استفاده گردیده است. جامعه آماری موردنظر این پژوهش شامل 217 نفر معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار است که در سال تحصیلی96-95مشغول به کار بوده‌اند. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی_ خوشه‌ای انجام گرفت. نتایج حاکی از این است که بین مؤلفه‌های آموزش‌وپرورش انسان گرایانه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: مؤلفه‌های آموزش‌وپرورش انسان گرایانه، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، معلمان.

M.A. Thesis:

The effect of using the component humanistic education Brpyshrft primary school children in Sabzevar in ۱۳۹۵

The main objective of this research is to investigate the Relationship between using humanistic education components on the academic achievement of elementary school students in Sabzevar. This research is a causal-comparative research that was used to collect data from two questionnaires tool. The randomized cluster sampling method was used. ts validity was determined by the opinion of academic experts and professors and its reliability was determined by Cronbach's alpha coefficient (0/978) and (0/88). To analyze the statistical data and to examine the research questions using statistical software such as SPSS19, descriptive statistics and inferential tests depending on the type of data and variables used. The target population of this study is 217 elementary teachers of Sabzevar, who study in the academic year of 1395-96. The results indicated that there is a significant relationship between the components of humanistic education and the academic achievement of elementary students.

Keywords: components of humanistic education, students' academic achievement, teachers.