دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: زهره قائمی نسب، ۱۳۹۸

بررسی رابطه به کارگیری مولفه های اموزش و پرورش انسان گرایانه برپیشرفت تحصیلی دانش اموزان ابتدایی شهر سبزوار ۱۳۹۵

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر به‌کارگیری مؤلفه‌های آموزش‌وپرورش انسان گرایانه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار می‌باشد. این تحقیق از نوع تحقیقات علی – مقایسه‌ای است که جهت جمع‌آوری داده‌های از ابزار پرسشنامه استفاده‌شده است و جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌های آماری و بررسی سؤال‌های پژوهش بـا بهره‌گیری از نرم‌افزارهای آماری ازجمله SPSS19 از آمار‌های توصیفی و آزمون‌های اسـتنباطی متناسـب بـا نـوع داده‌ها و متغیرها استفاده گردیده است. جامعه آماری موردنظر این پژوهش شامل 217 نفر معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار است که در سال تحصیلی95-96 مشغول به کار بوده‌اند. روش نمونه‌گیری به‌صورت تصادفی_ خوشه‌ای انجام گرفت. روایی آن با استفاده ازنظر متخصصان دانشگاهی و اساتید و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ (978/0) مشخص شد. نتایج حاکی از این است که بین مؤلفه‌های آموزش‌وپرورش انسان گرایانه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد

کلیدواژه‌ها: مؤلفه‌های آموزش‌وپرورش انسان گرایانه، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، معلمان

M.A. Thesis:

The effect of using the component humanistic education Brpyshrft primary school children in Sabzevar in ۱۳۹۵

The main objective of this research is to investigate the effect of using humanistic education components on the academic achievement of elementary school students in Sabzevar. This research is a causal-comparative research that was used to collect data from a questionnaire tool. To analyze the statistical data and to examine the research questions using statistical software such as SPSS19, descriptive statistics and inferential tests depending on the type of data and variables used. The target population of this study is 217 elementary teachers of Sabzevar, who study in the academic year of 1395-96. The randomized cluster sampling method was used. ts validity was determined by the opinion of academic experts and professors and its reliability was determined by Cronbach's alpha coefficient (0/978). The results indicated that there is a significant relationship between the components of humanistic education and the academic achievement of elementary students.

Keywords: components of humanistic education, students' academic achievement, teachers