دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد سهیلی فر، ۱۳۹۶

حقوق و تکالیف اشخاص دارای تابعیت مضاعف

تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت است که سبب می‌گردد فرد در هر کجای دولت در شمار اعضای تشکیل‌دهنده دولت و واجد یک سری حقوق و تعهدات مشخص محسوب می‌گردد . بر اساس سیاست ها مصالح هر کشور تحصیل تابعیت از طریق سیستم خون و یا خاک یا هر دو امکان پذیراست و تحصیل تابعیت اکتسابی از طریق درخواست فرد یا ازدواج صورت می‌گردد .زمانی که شخص هم زمان تابعیت دو کشور را داشته باشد وی دارای تابعیت مضاعف است .تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می‌آید که دولت‌ها حق دارند شرایطی را که به‌موجب آن یک فرد جزء اتباع آنان می‌شود، مشخص کنند. تابعیت در عین داشتن حقوق یا مزایا، تکالیف و تعهداتی را نیز بار می‌کند. به همین علت، کسی که دارای بیش از یک تابعیت است در یک وضع غیر عادی می‌باشد؛ زیرا از یک طرف برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت ظالمانه بوده و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید. پس این نوع تابعیت نه تنها در حقوق داخلی باعث بروز مشکلاتی می‌گردد بلکه در سطح بین‌المللی نیز اشکالاتی را در بردارد. هدف از بحث روشن شدن زوایا و ماهیت تابعیت مضاعف و همچنین احکام و تکالیف اشخاص بوده است.در این تحقیق پس از بررسی و تبیین ماهیت تابعیت و تابعیت مضاعف ازنظر حقوقی به دلایلی که موجب ایجاد تابعیت مضاعف می شوند و راههای رفع این حالت پرداخته شده است. این مطالعه منجر به فهم بهتر تابعیت مضاعف و نگرش قوانین داخلی و بین‌المللی به این بحث و همچنین راههای ایجاد آن و از همه مورد توجه تر، راههای رفع آن شده است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: حقوق، تابعیت مضاعف، اشخاص،تکالیف.

M.A. Thesis:

rights and obligations of persons with dual citizenship

The citizenship of a political. Legal and legal relationship between the individual and the state that causes the individual to be part of the government as a constituent state and has a series of specific rights and obligations. Based on each country s policies when studying citizenship through the blood or soil system both are possible and acquisition of nationality is acquired through the application of a person or marriage. When he has both nationalities at the same time, he has a dual nationality. Dual citizenship is caused by the fact that governments have the rights to specify conditions under which a person, other than their nationals, is determined. In this regard, the status of rights or benefits also has duties and obligations. This is why someone with more than one nationality is in an unusual situation. Because, on the one hand, the two states rights and benefits are, one the one hand,and, on the other hand, it is very difficult for this reason, this kind of citizenship not only raises problems. The purpose of the discussion was to clarify the angles and dual citizenship,as well as the sentences and assignments of individuals. In this the research is based on the study of the legal nature of citizenship for reasons that lead to dual citizenship and ways to remedy this state of affairs. The best way is for countries to regulate citizenship laws that prefer one of two citizenship to another, or that each person can acquire a new citizenship that has lost their previous nationality.

Keywords: Key Words: Rights, Dual Citizenship, Individuals, Homework.