دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: محمد سهیلی فر، ۱۳۹۶

حقوق و تکالیف اشخاص دارای تابعیت مضاعف

تابعیت یک رابطه سیاسی ، حقوقی و معنوی میان فرد و دولت است که سبب می‌گردد فرد در هر کجای دولت در شمار اعضای تشکیل‌دهنده دولت و واجد یک سری حقوق و تعهدات مشخص محسوب می‌گردد . بر اساس سیاست ها مصالح هر کشور تحصیل تابعیت از طریق سیستم خون و یا خاک یا هر دو امکان پذیراست و تحصیل تابعیت اکتسابی از طریق درخواست فرد یا ازدواج صورت می‌گردد .زمانی که شخص هم زمان تابعیت دو کشور را داشته باشد وی دارای تابعیت مضاعف است .تابعیت مضاعف به این دلیل به وجود می‌آید که دولت‌ها حق دارند شرایطی را که به‌موجب آن یک فرد جزء اتباع آنان می‌شود، مشخص کنند. تابعیت در عین داشتن حقوق یا مزایا، تکالیف و تعهداتی را نیز بار می‌کند. به همین علت، کسی که دارای بیش از یک تابعیت است در یک وضع غیر عادی می‌باشد؛ زیرا از یک طرف برخورداری از حقوق و مزایای اتباع دو دولت ظالمانه بوده و از طرف دیگر بسیار دشوار است که شخص بتواند تمام تکالیف خود را نسبت به دو دولت ایفا نماید. پس این نوع تابعیت نه تنها در حقوق داخلی باعث بروز مشکلاتی می‌گردد بلکه در سطح بین‌المللی نیز اشکالاتی را در بردارد. هدف از بحث روشن شدن زوایا و ماهیت تابعیت مضاعف و همچنین احکام و تکالیف اشخاص بوده است.در این تحقیق پس از بررسی و تبیین ماهیت تابعیت و تابعیت مضاعف ازنظر حقوقی به دلایلی که موجب ایجاد تابعیت مضاعف می شوند و راههای رفع این حالت پرداخته شده است. این مطالعه منجر به فهم بهتر تابعیت مضاعف و نگرش قوانین داخلی و بین‌المللی به این بحث و همچنین راههای ایجاد آن و از همه مورد توجه تر، راههای رفع آن شده است.

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: حقوق، تابعیت مضاعف، اشخاص،تکالیف.

M.A. Thesis:

rights and obligations of persons with dual citizenship

Citizenship is a political, legal, and spiritual relationship between the individual and the state, which causes the person to be in any state of the state constituting a constituent body of rights and obligations. Based on the policies of each country, the education of citizenship through the blood or soil system, or both, is possible and acquisition of citizenship acquired through the application of an individual or marriage is carried out. When a person has the same nationality at the same time, he has a dual nationality. Doubling is due to the fact that governments have the right to determine the conditions under which a person becomes a national of their own. Citizenship also has duties and obligations while having rights or benefits. For this reason, one who has more than one nationality is in an unusual situation because, on the one hand, it is cruel to enjoy the rights and benefits of the citizens of the two states, and on the other hand, it is very difficult for a person to complete all his assignments in relation to two Government. Therefore, this kind of citizenship causes not only domestic problems but also international problems. The purpose of the discussion was to clarify the angles and the nature of dual citizenship, as well as the sentences and assignments of individuals. In this research, after investigating and explaining the nature of the dual legality of citizenship and citizenship for reasons that give rise to double citizenship and ways to resolve this state of affairs Is. This study led to a better understanding of the dual citizenship and attitudes of the domestic and international laws to this debate as well as ways to create it and, most of all, the ways to overcome it.

Keywords: Key Words: Rights, Dual Citizenship, Individuals, Homework.