دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: راضیه مرزانی، ۱۳۹۶

بررسی مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اشخاص توسط نیروهای مسلح

چکیده: حریم خصوصی از مفاهیم مهم در حقوق مدرن است. بر اساس این نوع حریم، هر شخصی در زندگی خود و در موارد مواجه شدن با نیروهای مسلح، انتظار میزانی از محرمانگی را دارد و با توجه به معقول بودن و متعارف بودن این انتظار، جامعه و نیروهای مسلح باید به این حق احترام گذاشته و از نقض آن خودداری کنند. حریم خصوصی به چهار حوزه مجزا شامل حریم منازل، حریم جسمانی، حریم ارتباطاتی و حریم خصوصی اطلاعات تقسیم می شود. با توجه به تاکید دین مبین اسلام بر حفظ حریم خصوصی افراد، قوانین و مقررات باید افراد جامعه را به این سمت سوق دهد و از تعدی به حق حریم خصوصی افراد جلوگیری کند. البته این حق به صورت مطلق نیست و ممکن است به خاطر مصالح عمومی و نظم عمومی و امنیت کشور مورد تعرض واقع شود.پس لازم است قواعدی وضع گردد که دامنه این گونه تعرضات را محدود و مشخص کند، چرا که اصل بر حفظ حریم خصوصی افراد است. قوانین و مقررات در کشور ما در موضوع حریم خصوصی به اشارات کلی و پراکنده بسنده کرده است که جوابگوی مسائل موجود در این زمینه نیست. در حال حاضر و با توجه به عدم کفایت قوانین، استفاده از راه کار مسئولیت مدنی برای جبران ضرر در این موضوع منطقی به نظر می رسد. در این پژوهش تلاش شده است با بررسی ارکان مسئولیت مدنی، مصادیق مجاز دخالت دولت ها و نیروهای مسلح در حریم خصوصی افراد مشخص شده و قابلیت جبران خسارت های ناشی از نقض حریم خصوصی با تمسک به قواعد مسئولیت مدنی، به عنوان راهکاری برای پایمال نشدن حقوق افراد بررسی می گردد. واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، حریم خصوصی، نیروهای مسلح

کلیدواژه‌ها: واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، حریم خصوصی، نیروهای مسلح

M.A. Thesis:

Study of civil liability arising from the violation of privacy of persons by armed forces

Abstrat Privacy rights is important concepts in modern on the basis of this type of privacy Evry where, in their lives and issues facing the armed forces is waitirg for the amount of coanfidentiality reasonable to expect that the armed forces, society should respect the right to refrain fromit. Privacy four separate areas in cluding the privacy of prvacy. Physical communicaticn private information is divlded. According to emphasize fair lslamic religion on preserving privacy laws. and theprinciples of the society should have the right to pushand violation of privacy of course, this is an absolute basis is not right for public interests and the invasion of the country so it is necessary to position rules that limit the scope of these disturbances, discoved that the principle of the privacy of individuals. In our country and the principles of laws in the privacy of references to the overall-has long enough to answer the problems existing in this field present due to the insufficiency of laws. The use of civic responsibility solution to compensate for the losses, this sounds reasonable. In this research has been tring to civic responsibility organs, the armed forces allowed governments tantamount to inter fere in the privacy of individuals specified- losses resulting from the violation of privacy dy adhering to the rules of the civic, responsidility as a solution to ban violates the rights of people.

Keywords: Privacy rights،