دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: فاطمه سلطان خیرابادی، ۱۳۹۶

کارکرد شعر کودکان در شکل گیری شخصیت آنان

بررسی کارکرد ادبیات کودک و نوجوان و تأثیر آن در شکل گیری شخصیت کودک عنوان پژوهشی است که در آن پژوهنده با مطالعه و تحقیق به روش کتابخانه¬ای به آن پرداخته است. در این پژوهش دریافتیم که کودکان سرمایه‌ی یک ملت محسوب می‌شوند و توجه به او و ارج نهادن به آنان و جایگاه¬شان سبب قوت قلب و اعتماد به نفس و دلیل شکل¬گیری شخصیت آنان می‌شود. توجه به امر آموزش و پرورش و حقوق کودک در طی یک قرن پیش در مجامع بین‌المللی در دستور کار قرار گرفته است. این در حالی است که متون ارزشمند و گران¬بهای اسلامی از ابتدا به مباحث کودک و شخصیت او توجه خاصی نشان داده است و ادبیات کودک را وسیله و هنری برای آماده کردن کودکان و نوجوانان برای شکل گیری شخصیت و عامل تأثیر در تربیت می‌دانسته و آن را عامل تأثیرگذار ایجاد روابط عاطفی با کودک و از اصول تربیتی سنتی کودک و جامعه مصرفی قرار داده است. ادبیات کودک و نوجوان به عنوان یکی از ابزارهای تربیت غیر رسمی علاوه بر تأمین نیازهای جسمی، روحی و عاطفی عامل تقویت خواندن و نحوه بکارگیری آن در ایجاد آرامش روحی و روانی و وسیله ای برای کسب تجربیات جدید است. بیشتر استفاده از ادبیات در شکل گیری باورهای دینی در کودکان و نوجوانان موثر است و مهم‌ترین نوع ادبیات موثر در کودک ادبیات داستانی است. ادبیات کودک با درون مایه های مختلف، معیشتی، اخلاقی، عقیدتی روبه رو هستیم و ادبیات کودک را شاخه¬ای جدید از ادبیات می‌دانیم. در فصل اول این پژوهش، به کلیات و اصول یک پژوهش علمی، اعم از بیان مسأله و ضرورت پژوهش، فرضیه‌ها و پرسش‌ها و اهداف و روش پرداخته شده در فصل دوم به ماهیت ادبیات گاه خاطره داستانی در خاطر کودک تا آخر عمر می‌ماند و بر روحیه و شخصیت او تأثیر می‌گذارد. در قالب داستان کودک با حقایق دنیا و مفاهیم خوب و پسندیده و با زشتی‌ها و پلیدی‌های اجتماع آشنا می‌شود. داستان در شکل¬گیری شخصیت و اعتقادات و نظام فکری کودک چنان اهمیتی دارد که باید آن را بهترین ابزار تعلیم و تربیت دانست. در فصل سوم به تاریخچه ادبیات کودکان در جهان، ادبیات کودک در ایران قبل و بعد از اسلام تا امروز، پیشگامان و پایه¬گذاران ادبیات کودک در ایران و در فصل چهارم به درون¬مایه¬های رایج در ادبیات کودکان و نوجوانان و کاربرد ادبیات کودکان در زندگی و عوامل مؤثر در شکل¬گیری شخصیت کودکان که اساس کار می¬باشد. در پایان نیز به نتیجه¬گیری و سپس ارائه منابع و مآخذ پرداخته است.

کلیدواژه‌ها: ادبیات، کودک و نوجوان، کارکرد، شکل‌گیری شخصیت.

M.A. Thesis:

Children's poetry function in the formation of their personality

The study of the functioning of the child and adolescent literature and its effect on the formation of the child's personality is the research topic in which the researcher has studied it by library method. In this research, we find that children are considered to be a capital of a nation, and paying attention to it and honoring them and their place in them gives rise to heart and confidence and the reason for the formation of their personality. The focus on education and child rights has been on the agenda for a century ago at international gatherings. Meanwhile, valuable and expensive Islamic texts from the outset have shown particular attention to children's issues and personality, and the literature of the child is an instrumental and artistic preparation for preparing children and adolescents for the formation of the personality and the factor of influence in education. Has been instrumental in creating emotional relationships with the child and from the traditional educational principles of the child and consumer society. Children's and adolescent literature as one of the informal educational tools, in addition to providing physical, emotional and emotional needs, is a factor in improving reading and how it is used to create mental and psychological relaxation and a means to gain new experiences. The use of literature in influencing the formation of religious beliefs in children and adolescents is more effective, and the most important type of literature in children is fiction literature. The child literature has various livelihoods, ethics, ideologies and children's literature. We know the new branch of literature. In the first chapter of this research, the general principles and principles of a scientific research, such as the issue's expression and the necessity of research, hypotheses and questions, and the goals and methods discussed in the second chapter, remain the nature of the literary history of fiction for the sake of the child until the end of his life, and on the morale And his personality affects. In the form of a child's story, he is acquainted with the truths of the world and the concepts of goodness and goodness and with the ugliness of the community. Story inThe formation of the personality and beliefs and the intellectual system of the child is so important that it should be considered the best means of education. In the third chapter in the history of children's literature in the world, child literature in Iran before and after Islam, the pioneers and founders of child literature in Iran, and in chapter four, the commonplace literature in the literature of children and adolescents and the use of literature Children in life and the factors affecting the formation of the child's personality that is the basis of work It should be. In the end, he has also been able to conclude and then provide sources and references.

Keywords: literature, child and adolescent, function, personality shaping.