دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: شهباز حیدری، ۱۳۹۶

تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش وتعهد بر روابط بین پدر وپسر در دانش آموزان دبیرستان اسفراین

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کیفیت رابطه والد فرزندی در پسران دانش‌آموز پایة یازدهم اسفراین انجام شد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر پایه یازدهم مدارس سطح شهر اسفراین در سال تحصیلی1395-1396 می‌باشد. روش این پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه کنترل بود. بدین منظور تعداد 30 پدر که در پرسشنامه رابطه ولی – فرزندی فاین، مورلند و شوبل1979 نمره پایین‌تر از 48 داشتند(پیش‌آزمون) با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب و به‌صورت گمارش تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد را طی 8 جلسه و هر هفته 1 جلسة 90 دقیقه‌ای به مدت 2 ماه دریافت نمود، درحالی‌که گروه کنترل این مداخله را دریافت نکرد. سپس از هر دو گروه پس‌آزمون به عمل آمد. داده‌های مورد نیاز پژوهش با استفاده از مقیاس رابطه والد فرزندی فاین به‌دست آمد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از روش‌های آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد، درصد) و آمار استنباطی با استفاده از آزمون کوواریانس با کمک نرم‌افزار (SPSS) ویراست22 تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان‌داد که آموزش گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد باعث بازسازی کیفیت رابطه پدران و پسران شده است.

کلیدواژه‌ها: پسران نوجوان، رابطه پدر –پسری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد

M.A. Thesis:

the effectiveness of acceptance and commitment therapy on parent-child relationship between father and son in middle school students of esfarain

This study aimed to evaluate the effectiveness Group training on acceptance and commitment therapy of a parent-child relationship quality on the student boys of the 11th grade Esfarayn city. The statistical population of this study includes all male students of the eleventh grade school of Esfarayne city in the academic year2016-2017. The method of this semi-experimental study was pre-test, post-test, and control group. For this purpose, 30 fathers who had a score of less than 48 in the Parent-Child Relationship Survey (PCRS) Fine M. A., Moreland J. R., Schwebel A. I 1979 (pre-test) They were selected by cluster sampling and randomly assigned to two experimental groups (15 people) and control (15 people). The experimental group received a Group training on acceptance and commitment therapy for 8 sessions of 90 days per week for 2 months. Then, from both groups, the post-test was taken. Data needed for research were obtained using Fine's parent-child relationship scales Data were collected using descriptive statistics (mean, standard deviation, percentage) and Inferential statistics were analyzed using SPSS (version 22) using covariance test. The results show that group learning of acceptance and commitment has re-established the quality of the relationship between fathers and boys

Keywords: adolescent boys, parent-child relationship, acceptance and commitment therapy