دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدحسین حسینی، ۱۳۹۶

تاثیر مقررات حقوق کار و تامین اجتماعی در توسعه بیمه مسئولیت مدنی

هدف اصلی حقوق کار بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی کارگران، و مبین نوعی انسان دوستی است. و حقوق تأمین اجتماعی که همواره با تحول حقوق کار متحول گردیده، مجموعه¬ای از اصول و ساختارها و اقدامات سازمان یافته برای حمایت از افراد جامعه می¬باشد. مسئولیت مدنی که در ارتباط با حقوق کار و تأمین اجتماعی تأثیر گذار و متأثر بوده، بدون تردید گسترش و توسعه آن با این نهادها همراه بوده است. با بررسی تحولات حقوق مسئولیت مدنی و تأثیر عوامل متعدد اجتماعی بر آن می توان به انعطاف پذیری این رشته از حقوق پی برد، که با انعطاف قابل توجه خود هر روز نقطه عطفی در نوع و میزان مسئولیت افراد در جامعه به جا گذاشته است. اهمیت مسئولیت مدنی از آن جهت رو به رشد است. که شاخه جدیدی از آن شکل گرفته به نام بیمه مسئولیت مدنی‌، که امکان پرداخت خسارت از سوی بیمه¬گر و زیان دیده را فراهم نموده و موجب شده که تأمین لازم در اختیار بیمه گذار قرار دادشود، که اگر در ضمن کار یا فعالیت موجب وارد آمدن خسارت به دیگران گردد، بیمه¬گر به جبران آن بپردازد. بیمه مسئولیت مدنی امروزه چنان وسعت یافته که دامنه آن از حقوق خصوصی فراتر رفته و مباحثی را در حقوق عمومی نیز به خود اختصاص داده است، و این احساس را بوجود آورده که در راه توسعه بیمه مسوولیت مدنی معضلات عمیقی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها: قانون کار ، قانون تأمین اجتماعی ، بیمه مسئولیت مدنی

M.A. Thesis:

the impact of labor and social security law in the development of civil liability insurance

The main purpose of the labor law is to improve the economic and social conditions of workers, which is a kind of humanitarianism. Social welfare rights transformed by the transformation of labor rights are a set of principles and organized structures to support members of society. Civil liability, which has been affected by labor rights and social security, undoubtedly has been accompanied by those institutions for its expansion and growth. Reviewing developments in the law of civil liability and the impact of social factors on that, we can realize flexibility in the field of law, so that every day it has left a turning point in the type and level of responsibility of people in the society. The importance of civil responsibility is growing since in a branch called civil liability insurance, the possibility of compensation from the insurer to the injured party has been provided and causing the necessary supply for the insured to be placed, if while doing task or activity it causes damage to others, the insurer compensates for it. Civil liability insurance has grown to such an extent that its scope goes beyond private law and has raised issues in public law and has created the feeling that there is a deep downturn in the development of civil liability insurance and it should be adapted according to the society’s changes, especially labor relations and civic responsibility resulting from traffic accidents, new requirements of compensation. .

Keywords: civil liability, labor law, social security law, civil liability insurance