دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: الیاس زارعی، ۱۳۹۶

بررسی تطبیقی بانکداری اسلامی در مقایسه بانظام های لیبرالیسمی و سوسیالیسمی

بانکداری بدون ربا، موسوم به بانکداری اسلامی را می‌توان ارائه دهنده‌ی خدمات مالی منطبق با احکام فقهی معاملات، که شاخه‌ای از احکام شریعت اسلامی است، دانست. در اقتصاد اسلامی پول یک کالای عمومی است و با آن نمی توان سفته بازی انجام داد. چون سفته بازی به دلیل وجوه بهره در بازار پولی صورت می گیرد به عواید حاصل از آن به طور طبیعی مالکیت تعلق نمی گیرد. چرا که ربا( بهره ) در اسلام حرام است مهم‌ترین ویژگی بانکداری بدون ربا تاکید بر فعالیت بانک‌ها طبق اصول اسلامی و رعایت مضمون آیه‌ی شریفه‌ی "احل الله البیع و حرام الربا "است که بنیاد فکری یک جامعه اسلامی شکل می‌دهد. در نظام بانکداری سوسیالیسمی و لیبرالیسمی پول یک کالای خصوصی است در حالی که در بانکداری اسلامی به عنوان یک کالای عمومی در نظر گرفته می شود. در نظام بانکداری غیر ربوی، بانکها به عنوان وکیل سپرده‏گذار منابع حاصله را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قراردادهای منعقده سهم خود را از سود دریافت و به سپرده‏گذار عودت می‏دهند در نظام بانکداری غیر ربوی، بانکها به عنوان وکیل سپرده‏گذار منابع حاصله را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قراردادهای منعقده سهم خود را از سود دریافت و به سپرده‏گذار عودت می‏دهنددر نظام های سوسیالیسم و لیبرالیسم و نظام اسلامی بانک مرکزی متولی تنظیم مقدار عرضه پول است.

کلیدواژه‌ها: بانکداری اسلامی ، لیبرالیسم ، سوسیالیسم، فقه اسلامی

M.A. Thesis:

Acomparative study of Islamic banking in the system of liberalism and socialism

Unclaimed banking, known as Islamic Banking, can be regarded as providing financial services in accordance with the jurisprudential rulings of transactions, which is a branch of the Islamic law. In the Islamic economy, money is a commodity and it can not be speculated. Because speculation is due to interest on the money market, the proceeds from it are not naturally attributable to ownership. Because it is forbidden to use rabbits (interest) in Islam The most important feature of unbanked banking is the emphasis on the activities of banks in accordance with Islamic principles and observance of the theme of the book, "Ahlullah al-Baba and haram al-Raba", which forms the intellectual foundation of an Islamic society. In the banking system of socialism and liberalism, money is a private commodity, while Islamic banking is considered as a commodity. In the non-repatriate banking system, banks as deposit depositors pay the resources to grant applicants and, in accordance with their contracts, redeem their share of profits and return to the depositor. In the non-repayable banking system, The banks, as depositors, pay the resources they receive to the applicants in the form of facilities and, in accordance with the contracts concluded, receive their share of the profits and return to the depositor. In the systems of socialism and liberalism and the Islamic system, the regulated central bank The amount of money is available.

Keywords: Islamic banking, liberalism, socialism, Islamic jurisprudence