دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ندا دلیریان، ۱۳۹۶

بررسی رابطه محتوای کتاب علوم تجربی باروش تدریس معلمین پایه پنجم ابتدایی مدارس بجنورد

روش های مختلف تدریس معلم محور (معلم به عنوان رهبر)و پژوهش محور (معلم به عنوان مشاور) وجود دارد و اهمیت شیوه¬ی تدریس معلم و نحوه ی ارائه ی مفاهیم و مطالب به فراگیران بر کسی پوشیده نیست. معلمی که با انجام کار گروهی در کلاس با ارائه ی روش پرسشگری، روش حل مساله، در گیر ساختن فراگیران با مسأله و دوری از شیوه ی کهنه ی سخنرانی در تدریس ، دانش آموزان را در امر فرایند یاد دهی یاد گیری مشارکت می¬دهد بدون شک به نتایج سودمند و رضایت بخشی دست می یابد. کتاب علوم از جمله کتابهای درسی است که نیاز به تفکر و پژوهش های زیادی از جانب دانش آموزان دارد و شامل متن ،پرسشها ،تصاویر، و آزمایشهایی است که روش تدریس معلم در یادگیری و فهم آنها نقش بسزایی دار و در صورتی که معلمان روش تدریس خود را با محتوای کتاب درسی هماهنگ نکنند و صرفا به بیان مطالب اکتفا کنند نه تنها در یادگیری دانش آموزان مشکل ایجاد می شود دانش آموزان غیر فعال شده وحس پژوهشگری و تفکر در آنها شکوفا نمی شود و با مشکلات زیادی در سالهای آینده مواجه می شوند پژوهش حاضر به منظور رابطه بررسی رابطه بین محتوای کتاب علوم تجربی با روش تدریس معلمین پایه پنجم ابتدایی مدارس شهر بجنورد صورت پذ?رفته است. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر ماهیت و روش توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی می¬باشد، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان ابتدایی شهر بجنورد به تعداد701 نفر می¬باشند. حجم نمونه این پژوهش نیز به دلیل تعداد کم جامعه آماری همان 170 نفردر نظر گرفته شد. وازروش سرشماری استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه سبک تدریس معلم است. برای آزمون فرضیه¬های پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف- اسمیرنف نرمال بودن متغیرهای پژوهش را بررسی کرده و با تأیید نرمال بودن، برای تجزیه و تحلیل فرضیه¬های پژوهش به منظور افزایش توان آزمون از ضریب همبستگی پیرسون، با کمک نرم افزار20 SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که بین روش تدریس معلم با محتوای کتاب علوم تجربی رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. نتایج تحلیل پیرسون نشان داد که میزان معنی¬داری تمامی متغیرها کوچکتر از عدد استاندارد 0.05 بدست آمده که این نشان¬دهنده این است که متغیر روش تدریس معلم بر آموزش محتوای کتاب اثر گذار هستند.

کلیدواژه‌ها: روس تدریس معلم،محتوای کتاب،معلمان ابتدایی شهر بجنوردُ

M.A. Thesis:

The investigation of relationship between experimental science Book content white teaching through fifth grade elementary school teachers Bojnoord

There are various teacher-centered teaching methods (teacher as leader) and research-based (teacher as advisor), and the importance of teaching the teacher's way of delivering concepts and content to learners is not overlooked. A teacher who participates in group learning in class by providing a questionnaire, problem-solving methodology, engaging learners with the problem, and avoiding the use of lectures in teaching, which teach students to learn in a learning process without Succeeds in satisfactory results. The book of sciences is a textbook that requires a lot of thought and research from students, including text, questions, pictures, and experiments that teachers' teaching methods play in their learning and understanding, and if teachers teach teaching methods Do not coordinate with the content of the textbook, and merely express the content. Students are not only disabled in their students' learning and thinking, they will not be bothered with many problems in the coming years. The purpose of this study was to investigate the relationship between the content of the experimental science book and the teaching method of the fifth grade elementary school teachers in Bojnourd. This research is fundamental in terms of purpose and in terms of nature and descriptive method, a survey is a correlation type. The statistical population of the study includes all elementary teachers in Bojnourd city with 701 people. The sample size of this research was also considered as the low number of the statistical population of the same 170 people. The census is used. The research tool is a teacher teaching style questionnaire. To test the research hypotheses using the Kolmogorov-Smirnov test, the normal variables of the research were examined and, with the confirmation of normality, to analyze the research hypotheses in order to increase the test power, the Pearson correlation coefficient was analyzed by SPSS 20 software An analysis was made. The results indicate that there is a significant and positive relationship between the teacher teaching method and the content of the experimental science book. Pearson's analysis showed that the significance level of all variables was smaller than the standard number of 0.05, which indicates that the teacher teaching method variable is effective on teaching the content of the book.

Keywords: Russian teacher teaching, book content, elementary teachers of Bojnurd city