دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: کاظم جنت ابادی، ۱۳۹۶

نقش تعدیل کنندگی حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب گزینه های سرمایه گذاری

از آنجا که شفافیت ودسترسی به اطلاعات درست و باکیفیت نقش بسزایی در تصمیم‏گیری برای انتخاب گزینه‏های سرمایه‏گذاری ایفا می‏کند، هدف این پژوهش تعیین رابطه‏ی بین کیفیت اطلاعات حسابداری با رویکرد حاکمیت‏شرکتی بر انتخاب گزینه‏های سرمایه‏گذاری در شرکت‏های پذیرفته‏شده در بورس‏ اوراق‏بهادار تهران است. در این راستا نمونه‏ای مشتمل بر 117 شرکت از بین جامعه بورس در بازه زمانی 1388 الی 1394 انتخاب شدند و انحراف معیار خطاهای حاصل از باقیمانده‏های مدل دیچو و دیچاو (2002) در 10 طبقه رتبه‏بندی گردید و با استفاده از روش لاجیت فرضیه‏های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت، یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که بین کیفیت اطلاعات حسابداری و انتخاب گزینه‏های سرمایه‏گذاری رابطه‏ی مستقیم و معناداری وجود دارد، یعنی با افزایش هر رتبه در کیفیت اطلاعات حسابداری 11.5% انتخاب گزینه‏های سرمایه‏گذاری بهینه افزایش می‏یابد و این پژوهش نشان می‏دهد، دوگانگی وظیفه مدیر عامل شاخص حاکمیت‏شرکتی بر رابطه‏ی دو متغییر مذکور تأثیر معناداری ندارد. نهایتاً نتایج پژوهش نشان می‏دهد، کیفیت اطلاعات حسابداری می‏تواند نقش با اهمیتی در تصمیم‏گیری انتخاب گزینه‏های سرمایه‏گذاری بهینه مدیران، در طرح‏ها داشته‏باشد.

کلیدواژه‌ها: کیفیت اطلاعات حسابداری، انتخاب گزینه‏های سرمایه‏گذاری، حاکمیت شرکتی و عدم تقارن اطلاعاتی

M.A. Thesis:

The moderating role of corporate governance on the relationship between the quality of accounting information and selection of investment options

Abstract whereas transparency and access to accurate and high quality information plays a significant role in deciding to choose investment options, the purpose of this study was to determine the relationship between the quality of accounting information and the corporate governance approach to the choice of option Investment in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, a sample of 117 companies from the stock exchange was selected during the period 2009 to 2015 and the standard deviation of the errors from the residues of the Dichu and Dchawu (2002) models was ranked in 10 classes, and using the method The logit of the research hypotheses was tested, the research findings show that there is a direct and direct relationship between the quality of accounting information and the choice of investment choices, that is, by increasing each rating in the quality of accounting information 11.5% The choice of optimal investment option increases and this study shows that the duality of the CEO's role is the corporate governance index between the two variables are not significantly affected. Finally, the results of the research show that the quality of accounting information can play an important role in decision making, selecting optimal investment options for managers in the plans.

Keywords: The quality of accounting information, the selection of investment choices, corporate governance and