دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: سیدعلی اصغر جمال ابادی، ۱۳۹۶

بررسی توان توضیح دهندگی عنصر خطای قیمت گذاری نسبت به عناصر مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در ارتباط با بازده سهام

یکی از مشکل‌هایی که در رابطه با سهام به وجود می‌آید، عدم توانایی سرمایه‌گذاران در اندازه‌گیری صحیح بازده آتی به‌منظور قیمت‌گذاری درست سهام می‌باشد. . بنابراین تاکنون مدل‌های مختلفی به‌منظور قیمت‌گذاری سهام معرفی شده که یکی از مهمترین این مدل ها، مدل 5 عاملی فاما و فرنچ می باشد. به رغم این که اغلب مطالعات، یافته‌های فاما و فرنج را در خصوص تاثیر عوامل 5 گانه مدل CAPM بر بازده اضافی سهام مورد تأیید قرار داده‌اند، با این وجود برخی مطالعات نتایج متناقضی را گزارش کرده‌اند و بر این باورند برخی دیگر از عوامل نیز بر بازده اضافی سهام تاثیر گذارند. با عنایت به این موارد، در این تحقیق به بررسی توان توضیح دهندگی عنصر خطای قیمت‌گذاری نسبت به عناصر مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در ارتباط با بازدهی سهام پرداخته شده است. با استفاده از نمونه ای شامل 135 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 86-95 و استفاده ار مدل رگرسیون، نتایج تحقیق مبین این موضوع است که عناصر 5 گانه مدل فاما و فرنچ (به غیر از عامل سرمایه گذاری) بر بازده اضافی سهام تاثیر معنی داری دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که عنصر خطای قیمت‌گذاری سبب افزایش بازده اضافی سهام می گردد.

کلیدواژه‌ها: قیمت گذاری سهام، مدل 5 عاملی فاما و فرنچ، بازده اضافی سهام، خطای قیمت گذاری.

M.A. Thesis:

Investigating the explanatory power of Mispricing factor in comparison with Fama and French Five-Factor Model in relationship with Stock Return

One of the problems that there is in relation to the exchange of shares by investors and capital market activists, their inability in measuring and estimating correctly stock return on futures in order to properly price the shares. Therefore, has been introduced various models for stock pricing one of the most important of these models, is the 5th Fama and French model. Despite the fact that most studies have been approved fama and Farang's findings on the Impact of the Factors of the CAPM Model on extra stock returns, however some studies have reported contradictory results and believe affect some other factors on the extra stock returns. Considering these cases, in this study paid explains the explanatory power of the element of the error pricing ratio to the elements of five-factor Fama and French model in relation to stock return. Using a sample of 135 companies listed in the Tehran Stock Exchange during the years 86 - 95 and use regression model to test the research hypotheses, the research results indicate that five elements fama and French models (Other than the investment factor) there is a significant impact on stock returns. Also the results show that pricing error element increases stock returns. This means that in addition to the 5 elements which is introduced in the capital asset pricing model, other factors can explain additional stock returns.

Keywords: Stock Pricing, 5-factor Model Fama and French, Stock Return, Pricing Error.