دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: علی برومند، ۱۳۹۶

بررسی مبانی فقهی تکفیر وخطرات ان برای جامعه اسلامی

موضوع تحقیق حاضر «بررسی مبانی فقهی تکفیر و خطرات آن برای جامعه اسلامی» می باشد. تکفیر از جمله جریان هایی است که در مقابل امت اسلامی قرار گرفته و مسلمانان را به کفر و شرک متهم می سازد و اعمال مسلمانان را مطابق اعمال کفار قلمداد می کند. این تحقیق با هدف شناساندن و معرفی جریان تکفیر و اندیشه های مغرضانه ای است که تکفیری ها دنبال می کنند، از جمله: اسلام هراسی، نمایاندن چهره¬ی کاذب از اسلام، توهین به مقدسات اسلامی و مشرک خواندن کسی که پایبند به مقدسات اسلام باشد. پس ضرورت دارد که این جریان را هم خود بشناسیم و هم به دیگران بشناسانیم تا بتوانیم گامی در جهت تضعیف و نابودی این فرقه¬ی شوم برداریم. محقق در این تحقیق برای جمع آوری مطالب از روش کتابخانه ای و از کتاب¬های متفاوتی بهره برده است، نتیجه گرفته می¬شود که جریان تکفیر، پیشینه اش به صدر اسلام باز می گردد وپیشینه ای به درازای تاریخ اسلام دارد و فقط با احیای هر چه بیشتر اسلام ناب محمدی می توان به مقابله با آن برخاست و اکنون نیز دارای گروه هایی از جمله¬ داعش و طالبان است که کلمه داعش مخفف دولت اسلامی عراق و شام است و با نام اسلام، افراد بسیاری را منحرف نموده و با تکفیری خواندن دیگر فرق اسلامی، اقدام به کشتار مسلمانان می¬کند. از جمله مهم ترین راه های مقابله با این جریان، تشکیل مراکز مختلف وهابیت شناسی و سلفی شناسی می باشد.

کلیدواژه‌ها: کفر، تکفیر، ارتداد، وحدانیت، مرتد

M.A. Thesis:

Investigating the jurisprudential foundamentals of Takfir and its dangers for Islamic society.

The subject of this study,is the "Review of jurisprudential principles of ''excommunication '' and its risks for the Muslim community. excommunication is one of the currents that located against the Islamic Ummah and Accused Muslims to disbelief and polytheism and consider muslim 's acts same unbelievers . The aim of this study is to identify and introduction of the malicious thoughts that follow them, including Islamophobia, presenting a false image of Islam, insulting Islamic sanctities,and Identify the person as a polytheist who adheres to Islam. So it is necessary to understand this process and also introduce it to others so that we can take steps to weaken and destroy this evil cult. Researcher in this study for collect the contents uses the library method and different books.it is concluded that the background of excommunication turns to early Islam and only by further revival of Islam we can deal with them. now there are also groups such as ISIS and Taliban. ISIS is an acronym for the Islamic State of of Iraq and Syria and as a Islam,has diverted many people and kill the Muslims. one of the most important ways to deal with this process, is formation of centers for Wahhabism and Salafi studies.

Keywords: heresy, excommunication, apostasy, unity, apostate