دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: ابوالفضل چشمی، ۱۳۹۵

بررسی احکام فقهی البسه

واژه «حجاب» و «عفت» در اصل به معنای منع و امتناع هستند. تفاوتی که بین منع و بازداری حجاب و عفت است، تفاوت بین ظاهر و باطن است. یعنی منع و بازداری در حجاب مربوط به ظاهر است، ولی منع و بازداری در عفت، مربوط به باطن و درون است؛ چون عفت یک حالت درونی است، ولی با توجه به این که تأثیر ظاهر بر باطن و تأثیر باطن بر ظاهر، یکی از ویژگی‌های عمومی انسان است؛ بنابراین، بین حجاب و پوشش ظاهری و عفت و بازداری باطنی انسان، تأثیر و تأثّر متقابل است. بدین ترتیب که هرچه حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر باشد، این نوع حجاب در تقویت و پرورش روحیه‌ی باطنی و درونی عفت، تأثیر بیش‌تری دارد؛ و بالعکس هر چه عفت درونی و باطنی بیش‌تر باشد باعث حجاب و پوشش ظاهری بیش‌تر و بهتر در مواجهه با نامحرم می‎گردد.

کلیدواژه‌ها: پوشش، البسه، حجاب، عفت، فقه و حقوق

M.A. Thesis:

Check jurisprudence clothing

The word "hijab" and "morality" are essentially meant to prohibit and refuse. Prevention and deterrence is the difference between hijab and chastity, is the difference between appearance and reality. General characteristics of humans; therefore, the veil of modesty and restrained appearance and inward man is mutual interactionThus, the hijab is more apparent and better, this kind of veil in cultivating the inner spirit and inner modestyMore effective, and vice versa Whatever the veil of chastity is more inner encounter with aliens is more apparent and better..

Keywords: Cover, clothes, veil, chastity, theology and law