دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: مجتبی صنعتی، ۱۳۹۶

مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنندگان اقلام دارویی

مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اقلام دارویی یکی از مسائل مهم که مورد توجه بشر امروزی است و مورد نظر انسانها قرار گرفته ، مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنندگان و مصرف کنندگان اقلام دارویی است . حال از آنجا که علت اصلی این مسئولیت را میتوان تولید کنندگان داروها قرار داد و از آنجا که دراین خصوص مطالعات بسیاری برای مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنندگان انجام شده حتی برای کارخانه دارها و تولید کنندگان کالا ها این ، مسئولیت مدنی مورد بررسی قرار داده شده است، اما به طور کلی هدف از این مطالعه، بیان کردن مسئولیت مدنی تولید کنندگان و توزیع کنندگان دارویی است تا کشف و پیگیری عاملین اصلی خسارات و آسیبهای به وجود آمده مورد شناسایی قرارگیرد . لذا با شناخت مسئولیت مدنی و جبران خسارات و ضررهای ناشی از دارو که میتوان قابل جبران دانست ، و برای جبران خسارت شرکت های تولید کننده و توزیع کننده نسبت به جبران خسارت که لازم است چه اقداماتی باید انجام شود و هدف این تحقیق شناختن قوانین حاکم بر این مسئولیت ها خواهد بود و روش هایی که در حال اجرا هستند و ضمن بررسی نسبت به اعمال قانون قبلی به طور کلی، و هدف اصلی یافتن راه حل ها و قوانینی است که برای این نوع مشکلات ایجاد می شوند و ما باید یک راه حل مناسب را پیدا کنیم ، زیرا مصرف کننده حقوق خود را نمی داند و او خود را ناتوان از حقوق خود در اثر خسارت می داند.

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی تولیدکنندگان وتوزیع کنندگان-جبران خسارت مادی-جبران خسارت معنوی

M.A. Thesis:

civil responsibilities of medicine producers and distributors

civil responsibilities of medicine producers and distributors One of the important issues that nowadays gotten lots of attention is civil responsibilities of medicine producers and distributors . Which one of them is civil responsibilities of medicine producers and distributors”. That’s because medicine producers are somehow at the center of this set. Lots of studies are conducted for is civil responsibilities of medicine producers and distributors . And even for ManufacturersGuild, is civil responsibilities has been explored. But the researches which are about manufacturers ofeverydayneeds of Individualswhoare directlyassociatedwith it, have been not investigated.Generally,the aim ofthis studyis to express civicresponsibility of civil responsibilities to explore How tocreateconditions , Damageanditscompensationby civil responsibilities , andwill the damage and losses resulting from it, be compensatedby all medicine. And in order to compensate Consumerlosses for damages,what actions must be done. And the aim of this research is to find out Laws governingthis issue and the formshow theserules are implemented. And to find out how legal precedent acts. Generally the aim is to find solutions and rules which are created for these kind of issues. And we must find a suitable solution since the consumer doesn’t know about his rights, and he Considershimself unable for Attainment his rights caused by damages.

Keywords: Compensation for material damage - Com civil responsibilities of medicine producers and distributors