دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار - جستجو در پایان‌نامه‌ها

پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد: نرجس شریعتمدار طهرانی، ۱۳۹۶

آرکائیسم در رمان روزگار سپری شده ی مردم سالخورده

آرکائیسم یا باستان گرایی یعنی استعمال الفاظ یا ساختارهایی که در زبان روزمره متداول نیست و به تعبیر دیگر «ادامه¬¬ی حیات زبان گذشته در خلال زبان اکنون است. شاید پس از وزن و قافیه، معروف ترین و پرتأثیرترین راه‌های تشّخص دادن به زبان، کاربرد آرکائیک زبان باشد، یعنی استعمال لفظی که در زبان روزمره و عادی به کار نمی‌رود. نویسنده با به کارگیری واژگان باستانی در بافتی کهن از جملات و تعابیر شاعرانه دست به نوعی خلاقیّت می‌زند تا بتواند مخاطب با خواننده‌ی اثر را به لایه‌های درونی تاریخ ببرد و از این طریق اندیشه‌های خود را به آنان منتقل کند. در این پژوهش نیز سعی شده است که به کارکرد آرکائیک زبان را در رمان روزگار سپری شده‌ی مردم سالخورده از محمود دولت آبادی -نویسنده‌ی توانای معاصر- پرداخته شود و انواع گوناگون آن مورد بررسی قرار بگیرد. در ابتدا به بیان اهداف، فرضیه‎ها، پیشینه و مشکلات پژوهش پرداختیم و سپس بیان کردیم که این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است که در فصل نخست پس از آن‌که نوشتیم آرکائیسم چیست و چگونه سبب برجستگی زبان می شود به انواع آرکائیسم پرداخته‎ایم و در فصل دوم و سوم نیز انواع آرکائیسم واژگانی و نحوی را در رمان روزگار سپری شده‌ی مردم سالخورده مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که کارکرد آرکائیسم واژگانی به مراتب از آرکائیسم نحوی است در این اثر و محمود دولت آبادی به خوبی از این تکنیک برای برجسته کردن اثر خود بهره برده است.

کلیدواژه‌ها: آرکائیسم، برجسته سازی، محمود دولت آبادی، روزگار سپری شده مردم سالخورده

M.A. Thesis:

Rozegar_e_separi shode_ye_ mardom_e_ salkhorde

Arkaism or antiquity means the use of words or structures that are not common in everyday language and, in other words, "the continuation of the life of the past language in the language is now. Perhaps, after the weight and rhyme, the most famous and most influential way of identifying the language is the use of arctic language, the use of a word that is not used in everyday and ordinary language. By using the ancient vocabulary in the ancient text, the writer hands up some poetic sentences and sentences in order to get the audience with the reader of the work into the inner layers of history and thus transfer their thoughts to them. In this research, it has been attempted to address the archeological function of the language in the novels of the aging people of Mahmoud Dowlatabadi, the contemporary ability writer, and examine various types of it. We first described the goals, hypotheses, backgrounds and problems of the research, and then we stated that this research was composed of three chapters, in the first chapter, after we wrote, what is Arkaism and how it causes language prominence, it deals with various types of archetypes. In the second and third chapters, we also examined lexical and syntactic archetypes in the novels of the elderly, and concluded that the function of lexical arcajis is highly synonymous with archeism. In this work, Mahmoud Dolatabadi was well versed in This technique has been used to highlight its effect.

Keywords: Arkaisism, Embossing, Mahmoud Dolatabadi, The Age of the Elderly